Public Governance

Toezicht is een cruciaal thema in de ontwikkeling van de organisatie van de publieke sector. Een ontwikkeling die kan worden aangeduid als from government to governance. Traditionele overheidssturing maakt plaats voor nieuwe bestuurlijke verantwoordelijkheden en arrangementen. Goed toezicht is daarin een cruciaal element. Het onderzoeksthema Public Governance gaat over de inrichting van de publieke taakuitoefening en de organisatie van het publiek belang in organisatieoverstijgende zin. Ofwel: hoe richten we de relaties in tussen overheden, uitvoerende instanties, bedrijven en burgers.

In het onderzoek van het Zijlstra Center staat de kwaliteit en doelmatigheid van toezicht in de publieke sector centraal. Het gaat om het inzichtelijk maken van stelsels van toezicht en de invulling van verantwoordelijkheden daarbinnen door toezichthouders. Daaronder valt de integrale toetsing van externe toezichthouders en de verbetering van de kwaliteit van raden van toezicht (intern toezicht). Doel van het onderzoek is om de kwaliteit van toezicht verder te verdiepen en inzichtelijk te maken en daarmee bij te dragen aan de ontwikkeling van zowel de overheidsrol als de toezichthoudersrol.

Download of bekijk de oratie van Prof. dr. ir. Rienk Goodijk 'Van afvinken naar aanspreekbaarheid. Over deugdelijke governance in de semipublieke sector', Vrije Universiteit, november 2015:

empty

empty