Sturen en leidinggeven vanuit vertrouwen

Het werkterrein van gemeenten wordt uitgebreider en complexer: in het sociale domein vanwege de decentralisaties, in het fysieke domein vanwege de nieuwe omgevingswet en in het veiligheidsdomein vanwege de aanpak van ondermijning en radicalisering. Op al deze terreinen bestaat de roep om als gemeente meer samen, vanuit vertrouwen, met andere partijen op te trekken. Hoe moeten professionals binnen gemeenten met deze uitdagingen omgaan?

Van wantrouwen naar vertrouwen
In het publieke debat wordt duidelijk dat gemeenten (en de overheid in het algemeen) burgers vaak vanuit wantrouwen benaderen. Als zaken fout gaan, is de reflex vaak om meer regels te maken en meer controle in te bouwen. Contractrelaties en prestatieafspraken leiden tot een steeds grotere verantwoordingslast. Er ontstaat een verstikkend web van regels en prestatieafspraken en wantrouwen wordt dominant bij het leidinggeven en het organiseren van het werk.

Veel gemeenten hebben de intentie uitgesproken om vanuit vertrouwen om te gaan met burgers en andere partijen. Organisaties waarbinnen professionals met vertrouwen met elkaar en met hun omgeving omgaan functioneren effectiever: zij kunnen beter met onzekerheid en complexiteit omgaan, onvermijdelijke risico’s nemen, innoveren, samenwerken en de professionals vertrouwen elkaar onderling meer. Kortom, het resulteert in een fijnere én effectievere manier van werken.

Inhoud opleiding
De opleiding bestaat uit zes bijeenkomsten van 5 contacturen in de middag en avond (van 13.30 – 19.30 uur) en een afsluitende presentatiedag. De docenten zijn zowel wetenschappers die goed de vertaling naar de praktijk kunnen maken, als praktijkexperts die hun ervaringen met sturen vanuit vertrouwen komen delen. Aan het begin van de opleiding formuleren alle deelnemers vanuit hun werkpraktijk een eigen casus/werkopdracht en die wordt gedurende de opleidingsperiode uitgewerkt (academic action learning). Dat is een unieke leeraanpak en het resultaat is een advies of plan dat toepasbaar is voor de eigen werksituatie. Tijdens elke bijeenkomst wordt de voortgang van de casus besproken en hoe die verder kan worden uitgewerkt met wat tijdens die bijeenkomst is behandeld. De casus/eindopdracht wordt uitgewerkt in een kort werkstuk. BEKIJK HIER HET UITGEBREIDE PROGRAMMA

De bijeenkomsten vinden om de vier weken plaats. Daardoor is er voldoende tijd voor voorbereiding (literatuurstudie) en voor het uitwerken van de eigen casus. De opleiding is multidisciplinair, inzichten en ervaringen vanuit onder meer de Bestuurskunde, Bedrijfskunde en Rechten worden gecombineerd. De deelnemers die aan tenminste vijf van de zes inhoudelijke bijeenkomsten hebben meegedaan en hun casus met voldoende resultaat hebben afgerond met een kort werkstuk en gepresenteerd op de laatste bijeenkomst ontvangen een diploma van de opleiding. In andere gevallen kan een certificaat van deelname worden verstrekt.

De voor deze opleiding te bestuderen literatuur is multidisciplinair en wordt digitaal beschikbaar gesteld. Waar nodig gedurende het programma, bijvoorbeeld naar aanleiding van specifieke discussies, wordt tussentijds aanvullende literatuur aangereikt.

Kosten€ 2.995,- inclusief studiemateriaal en maaltijden, koffie, thee, frisdrank, aanvullende catering (de opleiding is vrijgesteld van BTW)
Duur7 bijeenkomsten op woensdag van 13.30 tot 19.30 uur
Start / LocatieWoensdag 9 oktober 2019 | Vrije Universiteit Amsterdam    
Tijdsbesteding  
Deelname opleidingsdagen
Voorbereiding literatuur circa 6 uur per bijeenkomst
Onderzoek en uitwerking eigen opdracht circa 4 uur per week

Direct inschrijven

Leerdoelen
Na een succesvolle afronding van de opleiding:

    Heeft u inzicht in de bestuurskundige, bedrijfskundige, juridische  en organisatie-antropologische perspectieven op sturen vanuit vertrouwen; u begrijpt de relevante literatuur, kent de grondslagen en u ziet de noodzaak van een multidisciplinaire benadering.

    Heeft u inzicht in de dynamiek en de processen van sturen vanuit vertrouwen versus wantrouwen en de onderliggende overtuigingen.

    Heeft u inzicht ontwikkeld in de politiek-bestuurlijke dimensie van sturen vanuit vertrouwen waardoor u ook zelf met vertrouwen kunt werken aan de implementatie ervan.

    Heeft u inzicht in de grondhouding van leidinggeven van uzelf en mensen met wie u samenwerkt, kunt u omgaan met (morele) dilemma’s rond vertrouwen en wantrouwen en kunt u een dialoog voeren met collega’s op basis van vertrouwen.

    Weet u onder welke voorwaarden sturen vanuit vertrouwen mogelijk is en hoe u dat organisatorisch kunt inbedden in uw eigen organisatie en binnen ketensamenwerking.

    Heeft u bij de uitwerking van uw casus/praktijkopdracht een concrete werksituatie geanalyseerd, een plan van aanpak ontworpen en methoden en persoonlijke vaardigheden ontwikkeld die u in uw eigen praktijk kunt gebruiken.

    Leert u om vertrouwen te hebben in uw eigen capaciteiten om vanuit vertrouwen te sturen, u versterkt uw persoonlijke competenties hierbij.

Hoofddocenten
Dr. ir. Frédérique Six is hoofddocent Publieke Governance (afdeling Bestuurswetenschappen en Politicologie aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam) en nationaal en internationaal expert op het gebied van vertrouwen in de publieke sector en hoe vertrouwen en beheersing (control) elkaar kunnen versterken. Frédérique geeft veel masterclasses en lezingen aan professionals in de publieke sector over vertrouwen, kent de praktijk en heeft vele publicaties en blogs over dit bijzondere thema op haar naam staan.

Dr. Tjerk Budding is hoofddocent Public Sector Accounting aan de Vrije Universiteit (School of Business and Economics) en opleidingsdirecteur van de opleiding tot Public Controller. Tjerk doet onderzoek naar beheersingsvraagstukken binnen de publieke sector, heeft veel ervaring in het lesgeven aan professionals en kent de gemeentelijke praktijk goed.

Daarnaast leveren ervaren docenten met specifieke wetenschappelijke en praktijkervaring en experts uit depraktijk een bijdrage aan deze opleiding.

Uw profiel
U bent een professional met een academische of HBO+ opleiding of academisch werk- en denkniveau. Verder heeft u minstens vijf jaar relevante werkervaring (bijvoorbeeld binnen gemeenten of bij organisaties die veel met gemeenten samenwerken). U heeft een leidinggevende taak of de opdracht tot samenwerking (intern of binnen een keten). U staat voor de uitdaging om meer vanuit vertrouwen en minder vanuit regels en controle leiding te geven of te organiseren. U wilt uw eigen competenties hierbij versterken en in staat zijn om binnen uw eigen organisatie deze manier van werken te realiseren.

U kunt zich via het inschrijfformulier aanmelden voor de opleiding. Een intakegesprek kan deel uitmaken van de definitieve inschrijving. 

Meer informatie via hetzijlstracenter@vu.nl / 020 598 9865 / INFORMATIEFILM