Postgraduate opleiding Publiek Leiderschap

De postgraduate opleiding Publiek Leiderschapis bedoeld voor ervaren professionals van organisaties in de publieke sector als de overheid (rijk, provincies en gemeenten), maatschappelijke organisaties (scholen, zorginstellingen, woningcorporaties) en NGO’s (fondsen, belangenorganisaties).  Academische kennis, eigen praktijkervaring en persoonlijke leiderschapsontwikkeling komen samen in colleges, reflecties en intervisies, zodat deelnemers met meer kennis en inzicht een breder en verdiept leiderschap en handelingsperspectief ontwikkelen.

GerdavanDijkProf. dr. ir. Gerda van Dijk, kerndocent van het programma, hoogleraar Publiek Leiderschap:  “Voor complexe vraagstukken bestaat niet één oplossing. Dat betekent ook dat succes in de ene situatie geen succes in het volgende vraagstuk garandeert. Leiders moeten vooral in staat zijn om te gaan met complexiteit: niet door deze te versimpelen maar juist als uitgangspunt te zien voor hun handelingsstrategieën.
Interesse?
Download de brochure / Maak een afspraak voor een individueel gesprek met een van de docenten
Kom naar de Open Avond op donderdag 13 mei 2020, 18.00 uur
Alumni aan het woord
Hoge verwachtingen
Als samenleving zijn we continu in gesprek over wat voor soort samenleving we willen zijn, wat we van (publieke) waarde achten en onder welke voorwaarden: wat we wel en niet tot het ‘publieke domein’ willen laten behoren. We doen een zwaar beroep op leiderschap en dus staan leidinggevenden van publieke en non-profitorganisaties meer en meer in de spotlights. Als samenleving verwachten wij dat zij publieke taken als zorg & welzijn, onderwijs, wonen en veiligheid op een duurzame wijze uitvoeren en tegelijkertijd publieke waarden creëren. En dit binnen een context van afnemende toenemende wet- en regelgeving en verantwoordingssystemen. 

Dit vraagt van leiders dat zij kunnen omgaan met complexiteit, en dat zij naast sectorspecifieke ook over niet-sectorspecifieke kennis beschikken, flexibel inspelen op de dynamiek van de omgeving en ook in niet-hiërarchische verbanden, zoals netwerken en ketens, succesvol kunnen functioneren. Tegelijkertijd moeten zij omgaan met zowel schaalvergroting als lokaal gericht werken en worden zij geacht zichzelf, hun medewerkers en hun omgeving te inspireren. En dat meer en meer in een internationale context, waarbij veel beslissingen in Brussel worden genomen.

Duur: 6 tweedaagse workshops (verspreid over 10 maanden)
Start:  23 en 24 september 2020
Kosten:
€ 9.850,- exclusief overnachtingskosten (optioneel tijdens module 2 t/m 5; verplicht tijdens module 1 en 6)
Informatiebijeenkomst: 28 nov, 18.00 uur op de VU. Zie ook: Open Avond op 28 november
Doel van het programma is deelnemers te ontwikkelen:
 • in hun theoretische kennis van publiek leiderschap. We onderscheiden een aantal kennisgebieden als leiderschapstheorie, organisatie-ecologie, strategie-ontwikkeling, verandermanagement, ethiek en waardecreatie, public governance, public finance & control, EU als strategische factor;
 • tot een kritisch en weloverwogen gebruik van bestaande leiderschapsmodellen en theorieën;
 • in hun vermogen en vaardigheden om te gaan met complexiteit en continue veranderingen;
 • in ethiek en verantwoordelijkheid als leidinggevende;
 • in hun zelfkennis en reflectie;
 • om anderen te inspireren.

Leerlijnen

Deelnemers werken tijdens het programma aan hun eigen praktijktheorie over Publiek Leiderschap in drie geïntegreerde leerlijnen. De unieke combinatie van theorie, praktijk en persoonlijke ontwikkeling zorgt ervoor dat je de keuzes waar je als leidinggevende of ervaren professional voor staat bewuster kunt maken.

 1. De cognitieve leerlijn: waarbij state-of-the-art academische kennis op een aantal relevante kennisdomeinen wordt uitgediept en vervolgens gerelateerd aan de praktijk. Diverse hoogleraren en wetenschappers verzorgen diverse interactieve colleges.
 2. De praktijk leerlijn: waarbij academische kennis wordt ingezet om vanuit verschillende perspectieven de vraagstukken van de deelnemers uit de dagelijkse praktijk te duiden.
 3. De individuele ontdekkende leerlijn: gericht op persoonlijke leiderschapsontwikkeling door middel van intervisie en reflectie op het eigen functioneren in relatie tot de eigen organisatievraagstukken.

Deelnemers integreren de aangeboden onderdelen in de eigen praktijktheorie en in hun eigen stijl en effectiviteit als leidinggevende binnen de publieke sector. Daarbij worden zij ondersteund door de leermanager.

Voor wie? 
De opleiding Publiek Leiderschap is bedoeld voor professionals in de publieke sector:(midden-)managers, project- en programmaleiders met de ambitie een volgende leidinggevende rol te vervullen bij de overheid (rijk, provincies en gemeenten), maatschappelijke organisaties (scholen, zorginstellingen, woningcorporaties) en NGO’s (fondsen, belangenorganisaties).

Praktische informatie opleiding Publiek Leiderschap

Intake en toelating

Na aanmelding voor de opleiding Publiek leiderschap volgt een intakegesprek met de leermanager. Tijdens dit gesprek wordt onder andere ingegaan op de wederzijdse verwachtingen, het programma en de ontwikkelwensen van de deelnemer. U kunt zich (voor)aanmelden door een e-mail te sturen naar hetzijlstracenter@vu.nl.

Start van het programma en data
Het programma start in het voorjaar van 2020. Er wordt in tweedaagse modules gewerkt met een tussenliggend avondprogramma.

Module 1: 23 en 24 september 2020
Module 2: 28 en 29 oktober 2020
Module 3: 26 en 27 november 2020
Module 4: volgt
Module 5: volgt
Module 6: volgt (BRUSSEL)

Slotbijeenkomst: volgt 2021 vanaf 16.00 uur

Locatie
Het programma wordt verzorgd op inspirerende locaties centraal in Nederland. De laatste bijeenkomst bestaat uit 2 aaneengesloten dagen in Brussel, inclusief een overnachting.

Interesse?

Meer weten over de opleiding Publiek Leiderschap?

 • Vraag de brochure aan
 • Voor nadere informatie over het programma kunt u contact opnemen met een van de kerndocenten:

Prof. dr. ir. Gerda van Dijk
Prof. dr. Rob van Eijbergen
Jolanda Botman, leermanager van de opleiding Publiek Leiderschap

Tel +31 (0)20 - 598 9865
E-mail hetzijlstracenter@vu.nl

 Het Zijlstra Center levert door academische vorming en onderzoek een bijdrage aan de verbetering van bestuur, bedrijfsvoering, leiderschap en toezicht van overheden en maatschappelijke organisaties, om zo hun maatschappelijke waarde aantoonbaar te maken en te vergroten.