Geen AOW-plus, maar een basispensioen over het hele salaris

We moeten niet naar een AOW-plus, maar naar een basispensioen over het hele salaris, stelt hoogleraar pensioenmarkten Fieke van der Lecq. Recente voorstellen van gepensioneerd FNV-pensioenonderhandelaar Chris Driessen en hoogleraar economie Arnoud Boot voor een ‘AOW-plus’ zijn in haar ogen uiteindelijk te problematisch.

19-09-2019 | 16:27

Een AOW-plus voor alle werkenden, dus inclusief zzp’ers, zou logischerwijs door een soort Sociale Verzekeringsbank-plus worden uitgevoerd, want dan zijn er maximale schaalvoordelen en hoeft er bij functiewisselingen geen waardeoverdracht plaats te vinden. In geval van kapitaaldekking, zoals Arnoud Boot voorstelt ten aanzien van de werkgerelateerde aanvullende pensioenen, zou zo’n SVB-plus moeten gaan beleggen, met fluctuerende resultaten (Leveren de beleggingen nog genoeg op?). Dat is vragen om continue politieke discussies. Daarentegen blijft bij een AOW-plus op basis van omslag, zoals Chris Driessen dat wil realiseren via inkomensgerelateerde premies, het demografische risico voorlopig overeind (Zijn er nog genoeg jongeren?).

Basispensioen over het hele salaris
Het duurt nog wel even voordat premies en uitgaven weer in balans zijn. Van der Lecq stelt voor om een basispensioenregeling te realiseren door de franchise, oftewel het eerste gedeelte van het salaris waarover geen pensioen wordt opgebouwd omdat dit al door de AOW wordt gedekt, af te schaffen, zodat ook over dat deel van het salaris aanvullend pensioen wordt opgebouwd. Dan kunnen ook laagbetaalden sneller pensioen opbouwen, boven op hun AOW. De zeggenschap blijft dan relatief helder: de AOW blijft een volksverzekering en pensioenen zijn van sociale partners. Zzp’ers kunnen dan ook zo’n regeling opzetten, zonder verplichting en mét zeggenschap.

Zelf oplossen en niet doorschuiven
Met een basispensioen lossen de huidige generaties zelf hun problemen op en schuiven ze dat niet door. Driessen pleit voor het langdurig spreiden van tekorten en overschotten in pensioenregelingen en Boot stelt dat de overheid overschotten en tekorten kan uitsmeren in de tijd. In beide gevallen worden niet alleen de huidige belasting- en pensioenpremiebetalers in de plannen betrokken, maar ook toekomstige generaties. Die toekomstige generaties hebben per definitie geen zeggenschap.

Het volledige originele artikel “Geen AOW-plus, maar een basispensioen over het hele salaris” van Fieke van der Lecq, hoogleraar Pensioenmarkten aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, in het Financieele Dagblad.