Studieprogramma

Een inspirerende match tussen science en practice

De opleiding start in februari 2020.

Doelstelling

De opleiding heeft tot doel studenten die werkzaam zijn in de beroepspraktijk op te leiden tot veranderkundige professionals die een multidisciplinair repertoire hebben en in staat zijn gedragswetenschappelijk en bedrijfskundig onderzoek uit te voeren ten behoeve van wetenschap en praktijk.

Wat leer je?

De opleiding kent de volgende eindkwalificaties:

1.    Can make valuable academic, managerial and societal contributions to the profession of change management using academic research skills
2.    Are familiar with, and can apply, state-of-the-art theory published in top academic journals in the field of change management and organizational behavior
3.    Develop, apply, and reflect on well-founded, substantiated solutions from different theoretical and multidisciplinary perspectives from an evidence-based approach for complex business problems and social issues, based on appropriate methods and techniques
4.    Diagnose, intervene and reflect in a professional and convincing way in the case of complex multidisciplinary change management challenges
5.    Formulate their own professional opinions as a basis for taking a position in relation to a situation of change. Taking into account the stakeholders involved and the social dynamics at hand, thereby combining ethical, social and societal perspectives
6.    Take responsibility for their own learning and positioning within their organization and work field of change management (professional or practitioner), being able to learn from professional reflection including self-reflection

Programmaopzet

Het programma heeft een nominale studieduur van 2 jaar. De colleges vinden plaats in meerdaagse blokken van 2,5 dag per blok met een frequentie van één blok per 1 á 1,5 maand. De colleges zijn deels op de VU en deels op een externe locatie (inclusief diner, exclusief overnachtingen).  Het programma is opgedeeld in 3 modules, totaal 60EC. Module 1 Advanced Program (20 EC), module 2 Interventionist Program (20 EC) en Master Program, thesis (20 EC). Het programma start in februari 2020.

De studenten worden door de hele opleiding heen, op verschillende momenten, middels verschillende toetsmethoden en door verschillende beoordelaars getoetst: ‘multi-moment’, ‘multi-method’ en ‘multi-rater’. Door de hele studie is ruimte voor intervisie, reflectie & integratie en worden fieldnotes/logboeken en persoonlijke reflecties gemaakt.

De Basisopleiding Verandermanagement werkt doelgericht aan het ontwikkelen van professionele verandermanagers. Door de opleiding wordt een breed inzicht verkregen in relevante veranderkundige onderwerpen, perspectieven en disciplines. Met dat inzicht kan de (verander)manager een juiste selectie maken voor de eigen praktijksituatie. 
De opleiding bestaat uit drie blokken van elk drie dagen met de volgende leerdoelen. 

Module 1: Strategie, technologie & veranderen

•    Kennisnemen van de basisbeginselen van diagnose in relatie tot management en organisatie;
•    Kennisnemen van relevante modellen voor het stellen van een veranderdiagnose;
•    Kennisnemen van de terminologie, vocabulaire en samenhang van de belangrijkste begrippen en concepten uit het verandermanagement (bv. veranderstrategie, veranderaanpak, change case en interventies);
•    Het kennen en kunnen toepassen van PROMIIC/Veranderkracht, model voor integraal en intentioneel veranderen;
•    Het kunnen onderscheiden van verschillende soorten verandering en het kunnen definiëren en hanteren van de implicaties die ze hebben voor de veranderstrategie;
•    Inzicht verwerven in en het kunnen toepassen van het begrip verandercapaciteit;
•    Het kunnen vertalen van een diagnose in een veranderstrategie;
•    Het kunnen concretiseren van een veranderstrategie met behulp van veranderaanpakken in interventies en een interventieplan;
•    Kennis en inzicht verwerven van de grondslagen voor systematisch en methodisch veranderen;
•    Het kennen en kunnen onderkennen van belangrijke fouten en valkuilen die het gevolg kunnen zijn van niet systematisch en methodisch veranderen;
•    Het oefenen met en kunnen kiezen en toepassen van theorie en modellen ten behoeve van (eigen) praktijkcases;
•    Het beargumenteerd kunnen kiezen uit verschillende interventiealternatieven.
•    Het kunnen identificeren en beïnvloeden van slaag- en faalfactoren.
•    Het kunnen bepalen en realiseren van de condities die nodig zijn om interventies individueel en in samenhang effectief te kunnen laten zijn.
•    Interventies kunnen beoordelen op verschillende dimensies, variërend van strategie en organisatie tot groepen en individuen.
•    Het verwerven van inzicht op het gebied van strategievorming met name in relatie tot versnellende disruptieve technologische ontwikkelingen. Het kunnen verbinden van deze thema’s en de consequenties van de versnelling met verandermanagement-aanpakken.   

Module 2: Organiseren, besturen & veranderen 

•    Kennis opdoen van de theorie en modellen aangaande management en organisatie, bestuur en sturing.
•    Inzicht ontwikkelen in de relatie tussen strategie, verandermanagement en het besturen van organisaties.
•    Bekend raken met de organisatorische voorwaarden voor het kunnen veranderen van organisatie en gedrag.
•    Inzicht in en kennis van modellen en aanpakken om veranderingen te implementeren.
•    Het kunnen onderkennen en beïnvloeden van condities om de haalbaarheid van een verandering te vergroten.
•    Het ontwikkelen van een organisatorisch referentiekader voor het kiezen en uitwerken van een veranderstrategie en –aanpakken.
•    Het verkrijgen van inzicht in de succes- en faalfactoren op het gebied van management en organisatie in relatie tot verandering.

Module 3: Leren, ontwikkelen & leiderschap 

•    Zicht krijgen op de nuances in het vakgebied van leren ontwikkelen en veranderen (verschil tussen opleiden - HRD – OD - veranderkunde - bepalen van de eigen positie).
•    Het zicht hebben op het eigen leer- en ontwikkelprofiel en de invloed hiervan op het ontwerpen.
•    Een eerste vaardigheid opdoen in het kijken naar en organiseren van leren in en van teams en organisaties.
•    Beeld krijgen bij het ontwerpen van een strategie voor leren en ontwikkelen en die vertalen naar aanpakken en interventies.
•    Inzicht in en kennis van de uiteenlopende visies op leiderschap en de belangrijkste leiderschapstheorieën en –stromingen.
•    Inzicht in de rol van leiderschap bij veranderprocessen.
•    Het kunnen onderkennen en duiden van verschillende leiderschapsstijlen ten aanzien van specifieke verandervraagstukken.
•    Het verkrijgen van inzicht in de slaag- en faalfactoren bij leiderschap in situaties van verandering.
•    Kennisnemen van het psychologisch perspectief in relatie tot leiderschap en verandering.
•    Krijgen van een overzicht van relevante inzichten met betrekking tot gedrag en interventies.

Blok 1, 2 en 3 behandelen de wetenschappelijk grondslagen: de voor verandermanagement relevante onderwerpen, perspectieven en disciplines, individueel en in samenhang. De theoretische kennis wordt verdiept en toegepast met behulp van diverse kernopdrachten en met schriftelijk examens over literatuur en collegestof.

Blok 1 focust op Strategie, technologie & Veranderen en behandelt onder andere de volgende onderwerpen:

•    Veranderen & strategie – Prof. dr. mr. Steven ten Have
•    Strategie & technologie – Prof. dr. Theo Huibers
•    Innoveren & strategie – Dr. Meindert Flikkema
•    Context van Verandering: Maatschappij & beleid – Drs. Marc Wesselink en Maarten Otto MSc 

Coördinator: Prof. dr.mr.  Steven ten Have

Toetsing: Naast een schriftelijk examen over blok 1 zijn er diverse andere toetsproducten zoals een kernopdracht persoonlijke leerdoelen, kernopdracht Strategie, kernopdracht Technologie en logboek en reflectieopdrachten B1.

In blok 2 staan Organiseren, besturen & veranderen centraal. 
•    Veranderen & organiseren – Prof. dr. Wouter ten Have en Ernst Graamans MSc.
•    Systematisch besturen van organisaties - Prof. dr. Wouter ten Have
•    Nieuwe organisatievormen- Prof. dr. Ard-Pieter de Man
•    Sturen & verantwoorden - Prof. dr. Kees Ahaus
Daarnaast wordt in module 2 de Evidence Based Management Methode geïntroduceerd. Evidence Based Management  is één van de pijlers van de opleiding.

Coördinator: Prof. dr. Wouter ten Have

Toetsing: naast een schriftelijk examen over module 2 zijn er diverse andere toetsproducten zoals een kernopdracht Organsiatie, het uitvoeren van een Critical Apraised Topic (CAT), een examen Evidence Based Management en logboek en reflectieopdrachten. 

Blok 3 handelt over Leren, ontwikkelen & leiderschap in relatie tot verandermanagement. 
•    Organisatie ontwikkeling en leren – Prof. dr. Manon Ruijters en workshop essay schrijven door Leon Heuts
•    Leiderschap – Dr. Ben Tiggelaar 
•    Leiderschap & gedrag – Prof. dr. Erik van de Loo
•    Reflectie & integratie – Drs. Ingelien Veldkamp

Coördinator: Prof. dr. Manon Ruijters

Toetsing: naast een schriftelijk examen over module 3 zijn er diverse andere toetsproducten zoals het schrijven van een essay over leren en organisatieontwikkeling en logboek en reflectieopdrachten. 


In module 2, Interveniëren, wordt gewerkt aan handeling repertoire dat noodzakelijk is om als practitioner zelfstandig en succesvol te kunnen functioneren en interveniëren in complexe situaties van verandering.  Er zijn onder andere colleges in:
•    Interventiekunde – Prof.dr. Manon Ruijters
•    Begeleidingskunde – Drs. Ingelien Veldkamp
•    Procesadvisering - Prof.dr. Manon Ruijters
•    Coaching – Roy den Brabander
•    Verandermanagement serious gaming – Prof. dr. Wouter ten Have i.s.m. Salsaparilla -Game Based Games  

Coördinator: Prof. dr. Manon Ruijters

Toetsing: kernopdracht Interventiekunde, verslag Serious Gaming, schrijven en presenteren van manifest Interventiekunde, logboek en reflectieopdrachten.

Het practicum is het blok waarbij de verworven kennis, inzichten en vaardigheden worden toegepast in een praktijkopdracht. Hiertoe wordt een externe opdracht verworven en een veranderplan geschreven. Het veranderproces wordt ondersteund door een hoogleraar (supervisie, zowel in groepjes als 1-op-1) en onderlinge uitwisseling van ervaring en kennis (intervisie). Daarnaast worden relevante, gemeenschappelijke thema’s en vraagstukken besproken in een aantal praktijk- en expertsessies. Deze module wordt afgesloten met een examen waarbij de praktijkopdracht gepresenteerd wordt.

Toetsing: kernopdracht Integratie, veranderplan, praktijkverslag en de eindpresentatie van het praktijkverslag.
Module 3 is gewijd aan de Masterthesis en dit deel wordt ingeleid met het uitvoeren van een systematic review (REA). Daarna wordt zelfstandig wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd ten behoeve van de masterthesis en wordt de thesis geschreven. Tijdens het thesistraject is er een plenaire bijeenkomst, wordt er ingezoomd op een tweetal mogelijk onderzoekslijnen (Work Based Research en Evidence Based Management) en er zijn een aantal begeleidingssessies.

De cursus academisch schrijven van het Taalcentrum VU wordt facultatief aangeboden.

Coördinator: Prof. dr.mr. Steven ten Have

Toetsing: kernopdracht REA, onderzoeksvoorstel en masterthesis.

Door de hele opleiding heen speelt de Evidence Based Management methode van werken een belangrijke rol. Bij deze methodeleren studenten te komen tot evidence based veranderkundige beslissingen en interventies. Daartoe maken zij in blok 2 een Critical Appraised Topic (CAT) en in module 3 voeren ze een systematic review uit (REA).  Voor deze onderdelen werkt de opleiding samen met het Center for Evidence Based Management, www.cebma.org, de internationale evidence based autoriteit op het gebied van leiderschap en management.

Op de website van Center for Evicence Based Management worden de principes van EBM werken toegelicht.