Studieprogramma

Een inspirerende match tussen science en practice

De opleiding start één keer per collegejaar, de eerst volgende groep start in september 2019.

Doelstelling

De opleiding heeft tot doel studenten die werkzaam zijn in de beroepspraktijk op te leiden tot veranderkundige professionals die een multidisciplinair repertoire hebben en in staat zijn gedragswetenschappelijk en bedrijfskundig onderzoek uit te voeren ten behoeve van wetenschap en praktijk.

Wat leer je?

De opleiding kent de volgende eindkwalificaties:

 1. Can make valuable academic, managerial and societal contributions to the profession of change management using academic research skills
 2. Are familiar with, and can apply, state-of-the-art theory published in top academic journals in the field of change management and organizational behavior
 3. Develop, apply, and reflect on well-founded, substantiated solutions from different theoretical and multidisciplinary perspectives from an evidence-based approach for complex business problems and social issues, based on appropriate methods and techniques
 4. Diagnose, intervene and reflect in a professional and convincing way in the case of complex multidisciplinary change management challenges
 5. Formulate their own professional opinions as a basis for taking a position in relation to a situation of change. Taking into account the stakeholders involved and the social dynamics at hand, thereby combining ethical, social and societal perspectives
 6. Take responsibility for their own learning and positioning within their organization and work field of change management (professional or practitioner), being able to learn from professional reflection including self-reflection

Programmaopzet

Het programma heeft een nominale studieduur van 2,5 jaar. De colleges vinden plaats in meerdaagse blokken van 2,5 dag per blok met een frequentie van één blok per 1 á 1,5 maand. De colleges zijn deels op de VU en deels op een externe locatie (incl overnachringen en diner).  Het programma is opgedeeld in 6 modules, totaal 60EC. Module 1 t/m 4 vormen samen het Advanced Change Management programma (30 EC). Programma dat start in september 2019 is aanvang 2019 beschikbaar.

De studenten worden door de hele opleiding heen, op verschillende momenten, middels verschillende toetsmethoden en door verschillende beoordelaars getoetst: ‘multi-moment’, ‘multi-method’ en ‘multi-rater’. Door de hele studie is ruimte voor intervisie, reflectie & integratie en worden fieldnotes/logboeken en persoonlijke reflecties gemaakt.

Module 1, 2 en 3 behandelen de wetenschappelijk grondslagen: de voor verandermanagement relevante onderwerpen, perspectieven en disciplines, individueel en in samenhang. De theoretische kennis wordt verdiept en toegepast met behulp van diverse kernopdrachten en met schriftelijk examens over literatuur en collegestof.

Module 1 focust op Strategie, technologie & Veranderen en behandelt oa de volgende onderwerpen:

 • Veranderen & strategie – Prof. dr. mr. Steven ten Have
 • Strategie & technologie – Prof. dr. Theo Huibers
 • Innoveren & strategie – Dr. Meindert Flikkema
 • Context van Verandering: Maatschappij & beleid – Drs. Marc Wesselink en Maarten Otto MSc

Module coördinator: Prof. dr.mr.  Steven ten Have

Aantal studiepunten Module 1: 7,5 EC

Toetsing: Naast een schriftelijk examen over module 1 (4,5 EC) zijn er diverse andere toetsproducten zoals een kernopdracht persoonlijke leerdoelen, kernopdracht Strategie, kernopdracht Technologie en logboek en reflectieopdrachten M1.  

In module 2 staan Organiseren, besturen & veranderen centraal.  

 • Veranderen & organiseren – Prof. dr. Wouter ten Have en Ernst Graamans MSc.
 • Systematisch besturen van organisaties - Prof. dr. Wouter ten Have
 • Nieuwe organisatievormen- Prof. dr. Ard-Pieter de Man
 • Sturen & verantwoorden - Prof. dr. Kees Ahaus

Daarnaast wordt in module 2 de Evidence Based Management Methode geintroduceerd. Evidence Based Management  is één van de pijlers van de opleiding.

Module coördinator: Prof. dr. Wouter ten Have
Aantal studiepunten Module 2: 7,0 EC
Toetsing: naast een schriftelijk examen over module 2 (3EC) zijn er diverse andere toetsproducten zoals een kernopdracht Organsiatie, het uitvoeren van een Critical Apraised Topic (CAT), een examen Evidence Based Management en logboek en reflectieopdrachten. 

Module 3 handelt over Leren, ontwikkelen & leiderschap in relatie tot verandermanagement.  

 • Organisatie ontwikkeling en leren – Prof. dr. Manon Ruijters en workshop essay schrijven door Leon Heuts 
 • Leiderschap – Dr. Ben Tiggelaar  
 • Leiderschap & gedrag – Prof. dr. Erik van de Loo 
 • Reflectie & integratie – Drs. Ingelien Veldkamp

Module coördinator: Prof. dr. Manon Ruijters

Aantal studiepunten Module 3: 7,0 EC

Toetsing: naast een schriftelijk examen over module 3 (5,5EC) zijn er diverse andere toetsproducten zoals het schrijven van een essay over leren en organisatieontwikkeling en logboek en reflectieopdrachten. 

In module 4, Interveniëren, wordt gewerkt aan handelingrepertoire dat noodzakelijk is om als practioner zelfstandig en succesvol te kunnen functioneren en intervenieren in complexe situaties van verandering.  Er zijn oa colleges in

 • Interventiekunde – Prof.dr. Manon Ruijters
 • Begeleidingskunde – Drs. Ingelien Veldkamp
 • Procesadvisering - Prof.dr. Manon Ruijters
 • Coaching – Roy den Brabander 
 • Verandermanagement serious gaming – Prof. dr. Wouter ten Have ism Salsaparilla -Game Based Games 

Module coördinator: Prof. dr. Manon Ruijters

Aantal studiepunten Module 4: 8,5 EC

Toetsing: kernopdracht Interventiekunde, verslag Serious Gaming, schrijven en presenteren van manifest Interventiekunde, logboek en reflectieopdrachten.

Het Practicum is de module waarbij de verworven kennis, inzichten en vaardigheden worden toegepast in een praktijkopdracht. Hiertoe wordt een externe opdracht verworven en een veranderplan geschreven. Het veranderproces wordt ondersteund door een hoogleraar  (supervisie, zowel in groepjes als 1-op-1) en onderlinge uitwisseling van ervaring en kennis (intervisie). Daarnaast worden relevante, gemeenschappelijke thema’s en vraagstukken besproken in een aantal praktijk- en expertsessies. Deze module wordt afgesloten met een examen waarbij de praktijkopdracht gepresenteerd wordt.

Aantal studiepunten Module 5: 13,5EC

Toetsing: kernopdracht Integratie, veranderplan, praktijkverslag en de eindpresentatie van het praktijkverslag.

Module 6 is gewijd aan de Masterthesis en dit deel wordt ingeleid met het uitvoeren van een systematic review (REA). Daarna wordt zelfstandig wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd ten behoeve van de masterthesis en wordt de thesis geschreven. Tijdens het thesistraject zijn is er een plenaire bijeenkomst, wordt er ingezoomd op een tweetal mogelijk onderzoekslijnen (Work Based Research en Evidence Based Management) en er zijn een aantal begeleidingssessies.

De cursus academisch schrijven van het Taalcentrum VU wordt facultatief aangeboden.

Module coördinator: Prof. dr.mr. Steven ten Have

Aantal studiepunten Module 6: 16,5 EC

Toetsing: kernopdracht REA, onderzoeksvoorstel en masterthesis.

Door de hele opleiding heen speelt de Evidence Based Management methode van werken een belangrijke rol. Bij deze methode  leren studenten te komen tot evidence based veranderkundige beslissingen en interventies. Daartoe maken zij in module 2 een Critical Appraised Topic (CAT) en in module 6 voeren ze een systematic review uit (REA).  Voor deze onderdelen werkt de opleiding samen met het Center for Evidence Based Management, www.cebma.org, de internationale evidence based autoriteit op het gebied van leiderschap en management.

Op de website van Center for Evicence Based Management worden de principes van EBM werken toegelicht.