Part-time MSc Verandermanagement

Organisatie

Opleidingsmanagement
Het kernteam van de opleiding bestaan uit prof. dr. mr. Steven ten Have (opleidingsdirecteur), prof. dr. Wouter ten Have en prof. dr. Manon Ruijters. 

Opleidingsdirecteur prof. dr. mr. Steven ten Have is afgestudeerd als jurist (mr.) en psycholoog (drs.) aan de Rijksuniversiteit Utrecht en heeft een doctoraal bedrijfskunde (MSc) behaald aan de Universiteit Nyenrode. In 2002 is hij gepromoveerd aan de Technische Universiteit Twente op een onderzoek naar Verandermanagement bij grote, complexe ondernemingen. Sinds 2004 is hij als hoogleraar Strategie en Verandering verbonden aan de Vrije Universiteit. Behalve opleidingsdirecteur is hij ook docent en supervisor binnen de opleidingen Verandermanagement en begeleidt hij diverse PhD studenten.

Daarnaast is hij (kern)docent bij de opleidingen Management Consultant en Compliance en Integriteit Management van het Center for Executive Education. Tevens is hij als hoogleraar actief op Nyenrode in verschillende executive education programs. Sinds 2011 is hij chairman van de 'Foundation Center for Evidence Based Management', een omvangrijk internationaal initiatief waarbinnen gerenommeerde internationale wetenschappers, universiteiten en bedrijven hun krachten bundelen.

Als adviseur adviseert hij grote en middelgrote ondernemingen en instellingen over Verandermanagement, strategie, structuurwijzigingen, management control, governance en leiderschap. Dit doet hij sinds 2004 als oprichter en partner bij Ten Have Change Management. Daarvoor was hij ruim 10 jaar werkzaam bij Berenschot. Als toezichthouder is Steven onder andere voorzitter Raad van Commissarissen SIG (sinds juni 2014), lid van de Raad van Commissarissen van ABN AMRO (sinds 2009) en lid van het bestuur van het Instituut Nederlandse Kwaliteit (INK) (sinds 2002).

Sinds 2015 is hij lid van de Onderwijsraad, met als aandachtspunt relatie onderwijs-bedrijfsleven en implementatie van innovaties in het onderwijs. Steven is auteur en coauteur van een groot aantal publicaties op het gebied van (Verandermanagement)management en organisatie.

Prof. dr. Wouter ten Have studeerde economie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij is in 2011 gepromoveerd aan de Vrije Universiteit op een proefschrift over het verschil tussen organisaties die wel en organisaties die niet systematisch besturen (in control zijn). Sinds 2004 is hij als universitair docent verbonden aan de Vrije Universiteit en per 1 augustus 2016 is hij hoogleraar Organisatieverandering. Behalve programmanager is hij docent en supervisor binnen de opleiding. Daarnaast geeft hij o.a. college bij de opleiding Management Consultant van de School of Management en aan het MBA Healthcare of Amsterdam Business School (Universiteit van Amsterdam).

Sinds 2004 combineert hij ondernemen, managen en adviseren bij het mede door hem opgerichte TEN HAVE Change Management. Wouter heeft door zijn werkzaamheden in de afgelopen 20 jaar een brede ervaring opgebouwd als organisatieadviseur, manager, directeur en ondernemer. Als organisatieadviseur adviseert hij vooral aan directies en raden van bestuur van profit- en non-profitorganisaties over strategie, organisatieverandering en organisatieontwerp en -besturing.

Sinds 2015 is Wouter lid van Raad van Toezicht van CITO BV.

Onlangs zijn in het NRC en in het Financiële Dagblad interviews met Wouter gepubliceerd.

Prof. dr. Manon Ruijters is per 1 januari 2017 benoemd tot hoogleraar Leren, Ontwikkelen en Gedragsverandering. Manon is daarnaast Academic partner bij Twynstra Gudde en lector bij Aeres Hogeschool Wageningen. Gedreven door een fascinatie voor de diversiteit in leren en de eenvormigheid die dit in de organisatiepraktijk krijgt, promoveerde Manon in 2006 aan de Universiteit Utrecht op een proefschrift over de diversiteit van het leren in organisaties en de 'taal van het leren'.

Haar adviespraktijk kenmerkt zich door een continue wisselwerking tussen praktijk en theorie. Daarbij staat het zoeken naar evenwicht tussen welzijn en wijsheid enerzijds en effectiviteit en efficiëntie anderzijds centraal. En omvat haar werk vraagstukken op individueel, team en organisatieniveau. Kernvragen daarbij zijn:

  • Hoe dragen we zorg voor ‘goed werk’? Voor veerkrachtige professionals? Voor een stevig professioneel systeem? En voor een goed samenspel tussen professional en leidinggevende?
  • Hoe ontwikkel je kracht als lerende organisatie en benut je, organisatiebreed, verschillen in leren om zo beter om te gaan met nieuwe ontwikkelingen?
  • Hoe geef je iemand (manager, docent, coach, leerling) inzicht en houvast in het eigen samen leren en ontwikkelen, en de invloed daarvan op het samenspel met anderen?
  • Hoe geef je organisatieontwikkeling efficiënt en effectief vorm, maar draag je ook bij aan welzijn en geluk?

Haar onderzoek richt zich op professionele en organisatieontwikkeling, professionele identiteit, collectief leren en goed werk. Ze geeft daarbij leiding aan diverse onderzoeksteams en een research practice partnership. Ze is programmadirecteur van de postmaster leren, ontwikkelen en veranderen en gastdocent bij diverse andere businessschools zoals AOG. Manon is (co)auteur van diverse boeken en artikelen over organisatorisch leren, professionele identiteit, ecologie van leren, leren academies en leiderschap, waaronder ‘Liefde voor Leren’, ‘DRIE, over vormgeven van organisatieontwikkeling’, ‘Je binnenste buiten’ en ‘Canon van het leren’.

In voorjaar 2016 verscheen een interview met Manon Ruijters in Management en Consulting.

Curatorium
Het toezicht op de kwaliteit en de ontwikkeling van de opleiding ligt in handen van het curatorium. Het curatorium is samengesteld uit toonaangevende vertegenwoordigers uit de beroepspraktijk en de universitaire wereld:

Joke van Lonkhuijzen-Hoekstra, MBA, voorzitter curatorium: Joke van Lonkhuijzen-Hoekstra is een bestuurder met een achtergrond als professional en direct leidinggevende in de gezondheidszorg. Zij was o.a. voorzitter van de Raad van Bestuur van GGZ inGeest en bestuurslid van GGZ Nederland en lid Raad van Bestuur Cordaan. Door een combinatie van opleidingen met ruime praktijkervaring voorzien van een uitstekende basis op het gebied van bedrijfskundige, veranderkundige en bestuurlijke vraagstukken. 

Daarnaast is Joke Commissaris bij Achmea, commissaris bij Trimbos Instituut en bestuurslid NVZD (Nederlands Vereniging voor bestuurders in de zorg). 

Prof. dr. Theo Doreleijers is emeritus hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie VUmc en opleider van kinder- en jeugdpsychiaters aan de Bascule te Amsterdam. Hij bezet tevens de bijzondere leerstoel forensische psychiatrie aan de Rechten Faculteit in Leiden. Hij trad bij 17 onderzoeksprojecten op als promotor; diverse projecten zijn onderweg (promoties gepland tussen heden en 2015). Doreleijers is president van EFCAP, de Europese Vereniging van Forensisch Jeugdpsychiaters en psychologen. Hij is lid van de Raad voor de Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming, de onafhankelijke adviesraad voor de minister van Veiligheid en Justitie. Hij is voorzitter/lid van verscheidene wetenschappelijke begeleidingscommissies, opleidingscommissies en hoofdredacteur van het Leerboek Psychiatrie Kinderen en Adolescenten (Uitgeverij De Tijdstroom). In 2010 werd hem de VU University Societal Impact Award toegekend; sinds 1998 valt hij elk jaar in de onderwijsprijzen van de geneeskunde faculteit die hem dit jaar genomineerd heeft voor de universitaire onderwijsprijs.

Pieter de Kroon is voormalig bestuursvoorzitter van Vanboeijen in Assen, een organisatie die zorg en ondersteuning biedt aan mensen met een verstandelijke handicap. Hij rondde in september 2008 de studie Coaching and Consulting for Change af aan Insead, Fontainebleau. Zijn thesis over good governance, fusie en ego's werd 'cum laude' bekroond.

Pim Mol is sinds 1 januari 2014 Directeur Corporate Affairs bij de Rabobank. Zijn belangrijkste opdracht is het belang van reputatiemanagement goed binnen de bank te positioneren. Pim werkte daarvoor ruim 5 jaar bij de Rabobank als directeur Private Banking. Daarvoor heeft hij 21 jaar bij Fortis MeesPierson gewerkt. Hij is loyaal en de overstap naar de Rabobank was geen gemakkelijke keuze. De maatschappelijke verantwoordelijkheid van de Rabobank en zijn eigen ambities daarin zijn redenen geweest voor zijn overstap. Bij Rabobank is hij verantwoordelijk voor Private Banking. Tevens is hij voorzitter van de RvC Schretlen en is hij lid van de RvC van bank Sarasin. In zijn laatste functie bij MeesPierson was hij als lid Global Private Banking Board verantwoordelijk voor alle producten en diensten wereldwijd. Hier heeft Pim ook veel gedaan op het gebied van maatschappelijk ondernemen. Pim bekleedt diverse nevenfuncties in de wereld van cultuur en maatschappelijke betrokkenheid.

Steve Sichtman MBA MPC is managing partner van Blue Carpet. Steve is voormalig partner en vennoot van Boer & Croon, waarbinnen hij aan de wieg heeft gestaan van de oprichting van Boer & Croon InterMaat. Hier vervulde hij eveneens de rol van managing partner. Voor zijn aantreden bij InterMaat was Steve financieel directeur bij VDS International. Met een financieel, technische en bedrijfskundige achtergrond aangevuld met een postdoctorale graad in psychodynamica, was hij vooral actief in de sectoren Energy & Utilities, Zakelijke Diensten en Media. Steve heeft diverse publicaties gedaan op het gebied van Verandermanagement en is sinds 2003 initiator van het Nationaal Onderzoek Verandermanagement. Daarnaast is hij auteur van het boek ‘Blue Chip Manager’. Naast diverse adviseurschappen is Steve lid raad van toezicht Amref Flying Doctors, voorzitter van de Financieringscommissie Amsterdam-ZO (microkrediet), voorzitter raad van advies Young.

Examencommissie
De examencommissie is belast met de organisatie van en beslissingen met betrekking tot de examens en het onderwijsprogramma van de opleiding voor zover dat verband houdt met examenonderdelen.