Studieprogramma

De Basisopleiding Verandermanagement werkt doelgericht aan het ontwikkelen van professionele verandermanagers. Door de opleiding wordt een breed inzicht verkregen in relevante veranderkundige onderwerpen, perspectieven en disciplines. Met dat inzicht kan de (verander)manager een juiste selectie maken voor de eigen praktijksituatie.  

De opleiding bestaat uit drie blokken van elk drie dagen met de volgende leerdoelen.

Module 1: Strategie, technologie & veranderen  

 • Kennisnemen van de basisbeginselen van diagnose in relatie tot management en organisatie;
 • Kennisnemen van relevante modellen voor het stellen van een veranderdiagnose;
 • Kennisnemen van de terminologie, vocabulaire en samenhang van de belangrijkste begrippen en concepten uit het verandermanagement (bv. veranderstrategie, veranderaanpak, change case en interventies);
 • Het kennen en kunnen toepassen van PROMIIC/Veranderkracht, model voor integraal en intentioneel veranderen;
 • Het kunnen onderscheiden van verschillende soorten verandering en het kunnen definiëren en hanteren van de implicaties die ze hebben voor de veranderstrategie;
 • Inzicht verwerven in en het kunnen toepassen van het begrip verandercapaciteit;
 • Het kunnen vertalen van een diagnose in een veranderstrategie;
 • Het kunnen concretiseren van een veranderstrategie met behulp van veranderaanpakken in interventies en een interventieplan;
 • Kennis en inzicht verwerven van de grondslagen voor systematisch en methodisch veranderen;
 • Het kennen en kunnen onderkennen van belangrijke fouten en valkuilen die het gevolg kunnen zijn van niet systematisch en methodisch veranderen;
 • Het oefenen met en kunnen kiezen en toepassen van theorie en modellen ten behoeve van (eigen) praktijkcases;
  ◦    Het beargumenteerd kunnen kiezen uit verschillende interventiealternatieven.
  ◦    Het kunnen identificeren en beïnvloeden van slaag- en faalfactoren.
  ◦    Het kunnen bepalen en realiseren van de condities die nodig zijn om interventies individueel en in samenhang effectief te kunnen laten zijn.
  ◦    Interventies kunnen beoordelen op verschillende dimensies, variërend van strategie en organisatie tot groepen en individuen.
 • Het verwerven van inzicht op het gebied van strategievorming met name in relatie tot versnellende disruptieve technologische ontwikkelingen. Het kunnen verbinden van deze thema’s en de consequenties van de versnelling met verandermanagement-aanpakken. 
   


Module 2: Organiseren, besturen & veranderen

 • Kennis opdoen van de theorie en modellen aangaande management en organisatie, bestuur en sturing.
 • Inzicht ontwikkelen in de relatie tussen strategie, verandermanagement en het besturen van organisaties.
 • Bekend raken met de organisatorische voorwaarden voor het kunnen veranderen van organisatie en gedrag.
 • Inzicht in en kennis van modellen en aanpakken om veranderingen te implementeren.
 • Het kunnen onderkennen en beïnvloeden van condities om de haalbaarheid van een verandering te vergroten.
 • Het ontwikkelen van een organisatorisch referentiekader voor het kiezen en uitwerken van een veranderstrategie en –aanpakken.
 • Het verkrijgen van inzicht in de succes- en faalfactoren op het gebied van management en organisatie in relatie tot verandering.


Module 3: Leren, ontwikkelen & leiderschap

 • Zicht krijgen op de nuances in het vakgebied van leren ontwikkelen en veranderen (verschil tussen opleiden - HRD – OD - veranderkunde - bepalen van de eigen positie).
 • Het zicht hebben op het eigen leer- en ontwikkelprofiel en de invloed hiervan op het ontwerpen.
 • Een eerste vaardigheid opdoen in het kijken naar en organiseren van leren in en van teams en organisaties.
 • Beeld krijgen bij het ontwerpen van een strategie voor leren en ontwikkelen en die vertalen naar aanpakken en interventies.
 • Inzicht in en kennis van de uiteenlopende visies op leiderschap en de belangrijkste leiderschapstheorieën en –stromingen.
 • Inzicht in de rol van leiderschap bij veranderprocessen.
 • Het kunnen onderkennen en duiden van verschillende leiderschapsstijlen ten aanzien van specifieke verandervraagstukken.
 • Het verkrijgen van inzicht in de slaag- en faalfactoren bij leiderschap in situaties van verandering.
 • Kennisnemen van het psychologisch perspectief in relatie tot leiderschap en verandering.
 • Krijgen van een overzicht van relevante inzichten met betrekking tot gedrag en interventies.