Curriculum


Voor wie is de parttime opleiding bedoeld?
De parttime Master of Science in Business Administration is vooral interessant voor diegenen die werkzaam zijn in een kennisintensieve, zakelijke dienstverlenende organisatie en een management- en/of adviesfunctie ambiëren. De opleiding biedt de academische ondergrond die voor managementfuncties gevraagd wordt. Afgestudeerden kunnen vanuit een brede academische deskundigheid in een specifieke rol als manager, consultant, ondernemer of onderzoeker binnen een dienstverlenende organisatie functioneren.

De opleiding sluit af met de beschermde titel Master of Science in Business Administration. MSc BA is het internationale equivalent van het Nederlandse drs. in de bedrijfskunde.

Bedrijfskundige context

Stel dat de omgeving van een organisatie niet verandert, dan zijn een architect en een bouwkundige voldoende om de organisatie te ontwerpen en te bouwen. Uitgaande van de doelstellingen van de organisatie proberen zij duurzaam de bouwstenen mens, geld en technologie op elkaar af te stemmen.

We zien dat organisaties die op hetzelfde moment in dezelfde markt opereren, verschillend in hun succes kunnen zijn. Waar komt dit verschil vandaan? Is dit verschil te verklaren uit de wijze waarop de afstemming van mens, geld en technologie plaatsvindt: het organiseren? Wat is eigenlijk succesvol opereren? De omgeving van de organisatie is bovendien niet stabiel. Er komen bijvoorbeeld concurrenten bij of vallen weg. Er kunnen maatschappelijke ontwikkelingen zijn die de vrijheidsgraden in het handelen van een organisatie beïnvloeden. Het is begrijpelijk dat architecten en bouwkundigen van organisaties een buitengewoon complexe taak hebben. Deze complexiteit is het werkveld van de bedrijfskundige.

Bedrijfskundige vraagstukken zijn per definitie multidisciplinair en zelden vanuit één discipline te benaderen. Het curriculum is daarom gebaseerd op vier wetenschappelijke basisdisciplines:

  1. Economische wetenschappen
  2. Technologische wetenschappen
  3. Sociale wetenschappen
  4. Organisatiewetenschappen


Met behulp van deze basisdisciplines leren studenten bedrijfskundige vraagstukken multidisciplinair te benaderen.

Jaarindeling

De parttime opleiding start ieder jaar eind januari/begin februari en duurt in totaal twee jaar. De colleges zijn verspreid over zes periodes per jaar. Een studiebelasting van gemiddeld twintig uur per week is gebruikelijk (dit is inclusief de colleges).

De periodes 1, 2, 4 en 5 duren ieder acht weken. In de eerste zes weken worden vier uur hoor- en werkcolleges per week gegeven. De zevende week is collegevrij en in de achtste week wordt het tentamen afgenomen. Voor de meeste vakken dient naast dit tentamen een paper geschreven te worden. Voor een aantal vakken bestaat de toets alleen uit het schrijven van een paper. De periodes 3 en 6 omvatten elk vier weken. De tentamens in die periodes vinden plaats in de vierde week.

Eerste en tweede jaar
Het eerste jaar start met het vak Strategy, Control and Design. Dit vak heeft tot doel inzicht te verschaffen in de complexiteit van organisaties. Vervolgens vindt verdieping plaats in de bouwstenen mens (Knowledge and Innovation Networks), geld (Advanced Finance, Banking and Insurance), technologie (E-business and Information Management). Daar wordt aandacht besteed aan onderzoeksmethoden in Research Seminar I.

Aan het eind van het eerste jaar wordt stilgestaan bij het verschijnsel dat wat mensen als juist handelen beschouwen, niet altijd eenduidig en zeker niet universeel is. Hoe kunnen deze verschillen worden verklaard? Wat betekent dit voor het handelen van organisaties? Dit type vragen vallen binnen het domein van het vak Ethics.

Het tweede jaar staat in het kader van de specialisatie. Binnen specialisaties worden verdiepingsvakken aangeboden. In aansluiting op deze verdiepingsvakken schrijft iedere student een scriptie waarin verslag gedaan wordt van een zelfstandig verricht bedrijfskundig onderzoek. De student toont daarin zijn academische kennis en vaardigheden. Aan het begin van het scriptieproces ondersteunt het vak Research Seminar II het kiezen van een wetenschappelijk en methodisch adequate wijze van onderzoeken gegeven de voor de scriptie gekozen bedrijfskundige vraagstelling.