Treasury Management & Corporate Finance


Inhoud van de studie

Vanaf 2017 is het curriculum vernieuwd. In de kern bestaat de opleiding uit het traditionele corporate treasury vakgebied (blok 1 en 3) en corporate finance (blok 2 en 6). Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan ondernemingsrecht, fiscaal recht (blok 4) en het organiseren van de treasury functie in niet financiële ondernemingen (blok 5).

Trefwoorden en een korte inhoudelijke omschrijving van de blokken geven een inkijk in het curriculum van het Treasury management & Corporate Finance programma.

Blok 1: Treasury (Financial) Risk Management

Trefwoorden
-    Instruments for hedging interest risk, FX risk, commodity risk, energy risk etc.
-    Pricing of financial instruments
-    Hedging strategies in corporate financial risk management

Centraal in dit blok staan de financiële instrumenten die de corporate treasurer gebruikt voor het risico management, in het bijzonder valuta risico’s, rente risico’s en commodity risico’s. Ook de ontwikkeling van nieuwe klassen van derivaten komt aan orde, onder ander kredietderivaten, energiederivaten, weerderivaten en emissiederivaten. Naast de technische aspecten van deze instrumenten komt ook de hedging strategie van een onderneming aan de orde in case besprekingen: in welke mate moeten welke risico’s worden afgedekt tegen welke kosten?

Voor een goed begrip van de werking van financiële instrumenten is theoretisch inzicht in de waardering van deze instrumenten noodzakelijk. Het boek van John Hull “Options, Futures and Other Derivatives” is daarbij de referentie. Veel aandacht wordt in dit blok besteed aan het waarderen van derivaten met wiskundige modellen (o.a. binomiale modellen, Black & Scholes model, Monte Carlo simulaties en volatiliteitsmodellering).

Om dit vak goed te kunnen volgen is een bepaalde mate van wiskunde kennis nodig. Optioneel voor hen die daar behoefte aan hebben wordt extra aandacht besteed aan kansrekening, differentiëren/integreren, Taylor reeksen, optimaliseringstechnieken, regressie analyses en tijdreeksanalyses. Hierbij wordt o.a. geoefend met spreadsheet modellen (Excel Solver).

Blok 2: Corporate Financial Management

Trefwoorden
-    Business strategy and financial statement analysis
-    Corporate finance
-    Corporate valuation
-    Credit risk and equity risk pricing models
-    Accounting & reporting (financial derivates)

Dit blok start met bedrijfseconomische analyses aan de hand van jaarrekeningen. Goed financieel inzicht in de business(modellen) is immers noodzakelijk voor een goede ondernemingswaardering, wat op haar beurt de keuzes in ondernemingsfinanciering onderbouwt.

Na een korte inleiding in de jaarverslaglegging en de accounting standards (IFRS en FASB) staat de daadwerkelijke financiële analyse van de jaarrekening centraal. Hierbij wordt het analyse model van Harvard Business School gevolgd. Vervolgens komen de basisprincipes van ondernemingswaardering aan de orde. Een leidraad hierbij is het boek van McKinsey “Valuation, measuring and managing the value of corporations”. Financieringsinstrumenten worden besproken aan de hand van een matching model. Dit model beschrijft de aansluiting van het specifieke businessprofiel van een onderneming op het scala aan mogelijkheden in de kapitaalmarkt van ondernemingsfinanciering. Naast de standaard financieringsvormen zoals eigen vermogen en bankfinanciering worden ook de klassen van asset based financiering, cash based financiering en hybride financiering besproken.

Het bepalen van de prijs van ondernemingsfinanciering is zowel binnen de academie als de praktijk een heet hangijzer. Er bestaan geen sluitende theoretische modellen. De praktijk is dat prijsvorming veelal gebaseerd is op professionele “standaarden” die zo goed mogelijk proberen aan te sluiten op de beperkte theorievorming. Voor de financiële professional is inzicht vereist in zowel de theorie, de praktische conventies en de discussies hieromtrent.

In de meeste ondernemingen wordt de treasurer betrokken bij het opleveren van accounting gerelateerde informatie ten behoeve van de jaarrekening. De treasurer anticipeert bij het inzetten van financiële instrumenten op de gevolgen voor de winst- en verliesrekening. De financiële accounting regels voor het verwerken van (afgeleide) financiële instrumenten zoals valutatermijncontracten en renteswaps zijn gedetailleerd en complex. De complexiteit zit in de waardering en resultaatneming (waaronder hedge accounting, IFRS 9) en de uitgebreide en technische toelichtingen die in de jaarrekening vereist zijn voor het gebruik van financiële instrumenten (IAS 39 en IFRS 7, fair value, amortized cost, effectieve rente, impairments). Ook wordt in dit blok de verantwoording van pensioenen behandeld (IAS 19), deferred tax (IAS 12) leasing (IAS 17) en derecognition bij factoring en securitisaties.

Blok 3: International Cash Management

Trefwoorden
-    Payments and clearing
-    Cash flow forecasting
-    Liquidity management, working capital analysis & funding
-    Trade finance
-    Treasury systems, cash management systems (technology) & security
-    Regional treasury centers, bank relationship management

Dit blok biedt een uitgebreid en gedetailleerd overzicht van het vakgebied international cash management met het accent op de praktijk. Gestart wordt met de internationale bancaire infrastructuur. Dit omvat de principes van internationaal betalingsverkeer, de meest voorkomende systemen voor betalingsverkeer en de rol van correspondent banking. Voorbeelden van onderwerpen die hierbij aan bod komen zijn cheque clearing, SWIFT, ACH, CHIPS, Fedwire, SEPA, EBA, EURO1 en TARGET. Dit blok gaat ook in op de information technology structure die de interface realiseert met de bancaire betalingssystemen. Uiteraard komen de nieuwste technologische ontwikkelingen aan bod, waaronder de blockchain technologie en crypto currencies.

Netting en cashpoolingtechnieken worden ook behandeld (multilateral netting, netting cycle, leading and legging, notional pooling, cash concentration). Aandacht voor juridische en fiscale aspecten van international cash management ontbreekt niet (o.a. withholding tax). De onderwerpen werkkapitaalbeheer, liquiditeitsprognoses en liquiditeitsmanagement maken het overzicht van het vakgebied compleet. Naast veel praktische kennis wordt in dit blok een aantal praktijkcases uitgewerkt.

Blok 4: Corporate Law

Trefwoorden
-    Financial law
-    Fiscal law

Dit blok schetst de relevante fiscale en juridische context voor de corporate treasurer.  Het eerste deel van het blok start met verbintenissen recht en de juridische aspecten van financiële contracten (o.a. securitisation, derivaten, ISDA-contract en loan agreements). Dit deel wordt geïllustreerd aan de hand van praktijkvoorbeelden. Naast de technische details is ook aandacht voor de toenemende regelgeving in Nederland en de grotere mate van internationalisering in het bedrijfsleven.

Vervolgens komt de markt van ondernemingsfinanciering in beeld: kapitaalbescherming bij NV en BV, concernfinanciering en de regulatoire aspecten van de kapitaalmarkt en gebruik van voorwetenschap. Aangezien de corporate treasurer hoogstwaarschijnlijk ook te maken krijgt met het Engelse recht, wordt een kort overzicht van het Engelse ondernemingsrecht gegeven.

Het tweede deel van dit blok richt zich op de systematiek van het fiscaal recht. Daarbij wordt uitvoerig ingegaan op de fiscale winstbepaling van concerns, transfer pricing en de fiscale bronheffingen op (internationale) geldstromen. Met recht een actueel onderwerp. Ruime aandacht wordt gegeven aan specifieke fiscale aspecten van concernfinanciering en een groot aantal financieringsinstrumenten, inclusief derivaten.

Blok 5: Treasury Organisation

Trefwoorden
-    Treasury governance
-    Treasury control en performance measurement
-    Embedding Treasury function in organisation
-    Treasury control function / Treasury information systems
-    Risk management systems
-    Controllership

De rol van de treasurer en de treasury afdeling verschilt van onderneming tot onderneming. Centraal versus decentraal, adviseur of agent, cost center versus profit center zijn afwegingen die dienen te worden gemaakt. Bij elke onderneming past een bepaald treasury model. Meerdere organisatiemodellen voor de treasury rol binnen de onderneming komen aan de orde in dit blok (oa. ook outsourcing).

Zodra de keuze voor het organisatiemodel is gemaakt, komt de interne beheersing van de treasury functie in beeld. Belangrijke concepten voor interne beheersing komen aan bod in dit blok (COSO model, functiescheiding, noodzakelijkheid compliance met Sarbanes-Oxley wetgeving). Aansprekende praktijkvoorbeelden verlevendigen de aangeboden kennis. Naast administratief-organisatorische aspecten komt ook nadrukkelijk de informatietechnologie aan bod (bijvoorbeeld IT controls en maatregelen ter voorkoming van fraude).

Een trend is dat de treasurer meer verantwoordelijkheden krijgt op het gebied van Enterprise Risk management. In dit licht wordt ook de relatie tussen de corporate treasurer en de corporate controller besproken. De rollen voor beide functies verschuift naar een kritisch onderzoekende, adviserende en begeleidende rol. Kortom, de treasurer krijgt een meer actieve rol richting het management van de onderneming. Het programma van deze opleiding stelt u in staat deze rol waar te maken.

Blok 6: Capital Markets and Funding

Trefwoorden
-    Financial markets and institutions
-    Macro economics
-    Bank lending and debt capital markets
-    M&A and equity capital markets

In dit blok staat de kapitaalmarkt van ondernemingen centraal. Hiervoor is een apart blok in het curriculum ingeruimd. De gedachte hierbij is dat de corporate treasurer niet alleen de cash manager is, maar dat de corporate treasurer ook aan het roer staat bij de financiering van de ondernemingen. Dit is bijvoorbeeld de Engelse visie van de corporate treasurer (ACT).

Bepalend voor de werking van de kapitaalmarkt van ondernemingsfinanciering zijn de ontwikkelingen in de macro-economie en monetaire economie. Macro-economische en monetaire theorieën zijn gerelateerd. Economische groei, productie en werkloosheid  zijn gekoppeld aan inflatie, rentevoeten en wisselkoersen. Een belangrijke dimensie in dit deel van het blok is de globalisering en de internationale integratie van kapitaalmarkten.

De ontwikkelingen in kapitaalmarkten sinds de kredietcrisis worden uiteengezet: uitzonderlijk lage renteniveaus, monetaire stimulering, regelgeving en de rol van IMF en ECB. De gevolgen van deze ontwikkelingen worden doorvertaald naar specifieke segmenten van de ondernemingsfinanciering (bijvoorbeeld bank financiering en M&A). “Macro meets micro” is de rode draad van dit blok.

De ontwikkelingen in zowel de markt van vreemd vermogen als van eigen vermogen (M&A) komen ruim aan bod. Actueel is de ontwikkeling van alternatieven voor bankfinanciering, bijvoorbeeld de markt van private placement in Europa en de publieke uitgifte van obligaties in Europa.  Bijzondere aandacht wordt gegeven aan de financiële, commerciële, juridische en strategische aspecten in M&A.

Blok 7: Thesis

  • statistical (big data) analysis
  • research proposal
  • thesis writing