Treasury Management & Corporate Finance


Collegegeld

De opleiding kost € 10.950,- per jaar voor de eerste twee collegejaren.

De eventuele extra kosten voor kandidaten die één of meer deficiëntietentamens dienen af te leggen, bedragen € 300,- per tentamen.

Het collegegeld is een vergoeding voor:

  • het bijwonen van de colleges en de workshops;
  • verblijfskosten indien de opleiding een blok van twee dagen op een locatie buiten de VU organiseert;
  • koffie, thee en eenvoudige maaltijden op gewone cursusdagen;
  • het afleggen van een tentamen en het direct daarop volgende hertentamen voor ieder gevolgd programmaonderdeel.

Tevens kan er gebruik worden gemaakt van de bibliotheek- en computerfaciliteiten van de School of Business and Economics.

Verplichte literatuur

Niet inbegrepen bij het collegegeld zijn de kosten voor verplichte boeken (ongeveer € 850,-). Alle in de verschillende vakken verplicht gestelde boeken zijn in principe vanaf de aanvang van het desbetreffende vak voorradig in de VU-boekhandel in het hoofdgebouw van de VU (Boelelaan 1105). De VU boekhandel is op doordeweekse dagen geopend tot 19.00 uur.

Het bestellen van boeken(met korting) kan via de link VU boekhandel

Betalingsvoorwaarden


Algemene betalingsvoorwaarden

Bij de bevestiging van de inschrijving ontvangt u het verzoek om het collegegeld ad EUR 10.950 te betalen. Zodra wij deze betaling ontvangen, beschouwen wij uw deelname als definitief.  Deze betaalwijze geldt ook voor het tweede studiejaar.

Op de inschrijving voor de postgraduate opleiding Treasury Management & Corporate Finance aan de School of Business and Economics van de Vrije Universiteit zijn onderstaande algemene bepalingen van toepassing:

  1. de hoogte van collegegelden, examengelden en dergelijke worden jaarlijks per opleiding vastgesteld;
  2. wij verstrekken een diploma pas als aan alle betalingsverplichtingen is voldaan;
  3. als wordt afgeweken van deze betalingsvoorwaarden kunnen er administratiekosten in rekening gebracht worden.

Annulering

Eventuele afmelding dient altijd schriftelijk te geschieden. Indien de afmelding is ontvangen vóór 1 september van het collegejaar, zal het reeds betaalde collegegeld worden gerestitueerd.
Indien de afmelding is ontvangen vóór 1 januari van het betreffende collegejaar, zal de helft van het verschuldigde collegegeld worden gerestitueerd. Bij afmeldingen na 31 december van het betreffende collegejaar vindt geen restitutie plaats.