Risk Management for Financial Institutions


Toelatingseisen

Deelnemers dienen in het bezit te zijn van een Master of Science/doctoraal diploma van een geaccrediteerde opleiding.

Ze moeten aantoonbaar de volgende vakken met voldoende resultaat hebben afgesloten: financiering en beleggingen, wiskunde en statistiek, economie.

Voorbeelden van geaccepteerde standaardliteratuur:

Financiering en beleggingen

 • Principles of Corporate Finance, Brealey, Myers & Allen
 • Investment Analysis and Portfolio Management, Reilly & Brown
 • Options, Futures and other Derivatives, Hull

Statistiek

 • Quantitative Methods for Investment Analysis, DeFusco, McLeavy, Pinto & Runkle

Economie

 • Economics: Private and Public Choice, Gwartney, Stroup, Sobel & Macpherson

Geïnteresseerden met een Master of Science/doctoraal diploma en aantoonbare kennis van bovenstaande vakken zijn in principe zonder deficiënties toelaatbaar.
Indien aantoonbare kennis in één of meerdere genoemde vakken ontbreekt, maar men wel in het bezit is van een Master of Science/doctoraal diploma, beoordeelt de programmaleiding of het niveau van de kennis en ervaring zodanig is, dat een succesvolle deelname verwacht mag worden. De kandidaat wordt dan in de meeste gevallen door de programmaleiding uitgenodigd voor een intakegesprek. Op basis van dit intakegesprek kunnen aanvullende eisen worden gesteld voor toelating.

Selectieprocedure

Het curatorium bepaalt, op voordracht van de programmaleiding, uiteindelijk de selectie van de kandidaten. Bij de selectie spelen de volgende criteria een belangrijke rol:

 • Aanwezige praktijkervaring
 • Functie die tijdens de opleiding wordt vervuld
 • Studieprestaties in voorgaande opleidingen
 • Samenstelling van de totale groep rekening houdend met opleiding, leeftijd, ervaring en functie
 • Tot de opleiding worden maximaal 28 studenten per collegejaar toegelaten

Voor de selectie geldt de volgende procedure

 • Aanmelding d.m.v. het inschrijfformulier uiterlijk 25 augustus voorafgaand aan het collegejaar.
 • Programmaleiding stelt vast of aan de vooropleidingseisen is voldaan of dat er deficiënties bestaan.
 • Indien noodzakelijk een gesprek met de programmaleiding.
 • Vaststelling selectie door de programmaleiding; eventuele nadere gesprekken met kandidaat.
 • Beslissing curatorium, op voordracht van de programmaleiding, welke kandidaten tot het nieuwe cursusjaar worden toegelaten.

Aanmelden


Meld je digitaal aan

De aanmelding dient de volgende bijlagen te bevatten:

 • Pasfoto (jpg-formaat)
 • Kopieën/scans van relevante diploma’s met cijferlijsten (jpg of pdf)
 • Curriculum Vitae (Word of pdf)

LET OP: op verzoek kan een gewaarmerkt kopie van uw diploma worden opgevraagd.Na ontvangst van de aanmelding volgt een bevestiging en wordt, indien nodig, op korte termijn een datum voor een toelatingsgesprek vastgelegd. In de loop van augustus beslist het curatorium over definitieve toelating.