Risk Management for Financial Institutions


Inhoud van de studie

Leek risk management een aantal jaar geleden nog een passief, controlerend vakgebied, nu is de vraag naar vakbekwame pro-actieve risk managers haast onbeperkt. Maar ook managers bij financiële instellingen, toezichthouders, auditors en accountants met zeer gedegen kennis van risk management zijn in trek. Dit vraagt ook om een andere manier van opleiden. De opleiding Risk Management for Financial Institutions speelt hierop in met een geheel nieuwe benadering van het vakgebied. De opleiding belicht risicomanagementvraagstukken vanuit verschillende invalshoeken, zoals menselijk gedrag, methoden en technieken, kapitaalmarkten en toezicht.

Anders dan bij bestaande opleidingen komen naast economische en mathematische modellering, scenario analyse en stress testing, ook andere disciplines, zoals organisatiekunde en menselijk gedrag, ruim aan bod.
De praktische aanpak met onder andere cases en risk management games maakt dat de theorie meer gaat leven. De opgedane kennis is hierdoor direct toe te passen in de eigen organisatie.

Eindkwalificaties

De eindkwalificaties van de opleiding vertellen wat studenten moeten kennen en kunnen als zij de opleiding hebben afgerond. De volgende eindkwalificaties zijn geformuleerd:

 • Het begrijpen en kunnen uitleggen van de geschiedenis van onzekerheid en risico.
 • Het begrijpen en kunnen toepassen van methoden en technieken van risico meting en management.
 • Het begrijpen van de werking van financiële markten, instituten en producten en de implicaties hiervan voor risico en risico management.
 • Het begrijpen en kunnen uitleggen van de invloed van wet en regelgeving, ethiek op de theorie en praktijk van het risico management.
 • Het begrijpen van de impact van menselijk gedrag op het risico management van financiële instellingen.
 • Het kunnen oplossen van complexe risico management problemen.
 • Het kunnen vergaren en verdiepen van theoretische en praktische kennis op het gebied van risico management voor financiële instellingen.

Onderwerpen

 • De geschiedenis van risico en risk management door de eeuwen. Wat kunnen we leren van systematische, “recidiverende” fouten gedurende economische cycli en hoe kunnen we die actief voorkomen in de toekomst?
 • Verschillende dimensies van onzekerheid en de vertaling van deze onzekerheden in potentiële risicobronnen, zoals markt- en kredietrisico, operationeel risico, tegenpartijrisico en compliance risico.
 • Kwalitatieve en kwantitatieve methoden van risicometing en risk management, variërend van Stress Testing, gebaseerd op instabiliteitstheorieën en VaR, tot Enterprise Risk Management.
 • De werking van financiële instellingen als banken, verzekeraars, pensioenfondsen, vermogensbeheerders, hun producten en de financiële markten waarop ze opereren.
 • Financiële kaders en gedragsrichtlijnen die door toezichthouders worden gebruikt om financiële markten te reguleren en de risico’s te beheersen, zoals Basel en Solvency.
 • Cognitieve psychologie, de relatie met menselijke keuzes onder onzekerheid en het hierop toe te passen risk management.
 • Aanleren van vaardigheden om op een academisch verantwoorde manier onderzoek te doen, beter met interne weerstand om te gaan en tot betere methoden van risicometing en risk management te komen.

Curriculum

De opleiding bestaat uit 5 semesters. De semesters 1 tot en met 4 focussen op een eigen thema. In de semesters 2 tot en met 5 worden vier essays geschreven die steeds betrekking hebben op het thema van het voorgaande semester. Semester 5 biedt de tijd om het laatste essay te schrijven en om de eerder opgedane kennis te trainen in games en te toetsen aan de actualiteit met daartoe aan te bieden colleges. De thema’s zijn:

 • Semester 1    Fundamenten van risk management en financiële instellingen
 • Semester 2    (Risk)management van financiële instellingen: methoden en technieken, regelgeving en toezicht
 • Semester 3    Balansmanagement en financiële markten
 • Semester 4    Menselijk handelen en event risk gedreven risk management
 • Semester 5    Interactieve colleges, eindessay en afsluiting programma

Introductieweekend jaar 1 en jaar 2

Tijdens een bruisend en interactief introductieweekend (voor jaar 1 én jaar 2) wordt kennisgemaakt met de medestudenten. Er is gekozen voor één locatie, zodat eerstejaars studenten ervaringen kunnen uitwisselen met de tweedejaars.
Tijdens de introductie wordt direct invulling gegeven aan het idee om anders te willen kijken naar risk management. Voor de eerstejaars gebeurt dit traditioneel met een indrukwekkende bijdrage van de KNRM.