Risk Management for Financial Institutions


Collegegeld

De opleiding kost € 12.500,- per jaar voor de eerste twee collegejaren. De kosten van het vijfde semester zijn hier reeds bij inbegrepen en worden dus niet apart in rekening gebracht.

Dit bedrag wordt vóór aanvang van het 1e en 2e jaar gefactureerd.

Deze bedragen zijn inclusief alle tentamens en syllabi, maar exclusief verplichte literatuur. Tevens kan er gebruik worden gemaakt van de bibliotheek- en computerfaciliteiten van de School of Business and Economics.

Zie ook: Betalingsvoorwaarden

Inschrijving
Inschrijving kan digitaal, of per post.
Digitaal inschrijfformulier

De aanmelding dient de volgende bijlagen bevatten:
• Pasfoto (jpg-formaat)
• Kopieën/scans relevante diploma’s met cijferlijsten (jpg of pdf)
• Curriculum Vitae (Word of pdf)

LET OP: op verzoek kan een gewaarmerkte kopie van uw diploma worden opgevraagd.

Na ontvangst van de inschrijving volgt een bevestiging en wordt, indien nodig, op korte termijn een datum voor een toelatingsgesprek vastgelegd. In de loop van augustus beslist het curatorium over definitieve toelating.

Uw inschrijfformulier kunt u sturen naar:

VU School of Finance & Risk Management
Risk Management for Financial Institutions
De Boelelaan 1105, kamer 6A-55
1081 HV Amsterdam
of per e-mail: pgo.risk.management.sbe@vu.nl 

Algemene betalingsvoorwaarden

Het collegejaar loopt van september tot juni. De inschrijving voor de opleiding is telkens voor één
collegejaar. De hoogte van collegegelden wordt jaarlijks per opleiding vastgesteld.
Door inschrijving verplicht u zich tot het betalen van collegegeld.

Annulering

Eventuele afmelding dient altijd schriftelijk te geschieden. Indien de afmelding is ontvangen vóór 1 september van het collegejaar, zal het reeds betaalde collegegeld worden gerestitueerd.
Indien de afmelding is ontvangen vóór 1 januari van het betreffende collegejaar, zal de helft van het verschuldigde collegegeld worden gerestitueerd. Bij afmeldingen na 31 december van het betreffende collegejaar vindt geen restitutie plaats.
Diploma’s worden alleen verstrekt als aan alle betalingsverplichtingen is voldaan.