Information, Technology & Control - Masterclasses

Een controller staat gelukkig nog steeds voor de betrouwbaarheid van de data die in zijn of haar organisatie worden gebruikt bij besturing, beheersing en verantwoording. Als gevolg van steeds meer en snellere introductie van nieuwe technologieën en de effecten daarvan op de bedrijfsvoering en informatieverzorging, staat de traditionele kwaliteitszorg onder druk. Volstaat die nog om afdoende zekerheid te verschaffen of moet het roer om? En zo ja, hoe dan?

De VU Controllersopleiding heeft haar programma t.a.v. de kwaliteitszorg rond data fundamenteel herzien, waarbij naast waardevolle bestaande inzichten op het gebied van informatiemanagement en administratieve organisatie, meer aandacht is voor de invloed van actuele IT-trends en de rol van de financiële functie.

Van professionals werkzaam in de financiële functie wordt verwacht dat zij de geschetste trends (her)kennen, kritisch volgen en hun organisaties adequaat adviseren, begeleiden en ondersteunen bij het analyseren van de bruikbaarheid van nieuwe technologie en het doorvoeren van vernieuwingen en innovaties. Dit kan alleen op basis van actuele kennis van de belangrijkste trends, bruikbare concepten voor de aanpak van de eerdergenoemde kwaliteitszorg en zicht op potentiële ontwikkelingen in de financiële functie. De VU Controllersopleiding wil hen daarbij ondersteunen door het aanbieden van een aantal masterclasses in het najaar van 2019.    

Vrijdag 20 september 2019 (09.00 - 17.00) - Information, Technology & Control Essentials

Deze masterclass is vooral gericht op het bijspijkeren van noodzakelijke vakkennis over de meest belangrijke trends in informatietechnologie, de beginselen van goede datagovernance en de rol die daarbij van de financiële functie mag worden verwacht.

Concreet gezien zal ingegaan worden op de volgende onderwerpen:

  • Beginselen van kwaliteitszorg rond data (data governance, COBIT, COSO) en project- en changemanagement;
  • Invloed van IT trends zoals cloud computing, agile syteemontwikkeling, Robotic Process Automation, Machine Learning, Internet-of-Things, Artificial Intelligence, Blockchain op de kwaliteit van data en financiële functie;
  • Invloed van IT Trends op het functioneren van de financiële functie en, in het bijzonder, professionals als de controller en interne accountant.

Gedurende de dag zullen de docenten de topics inleiden en illustreren, mede aan de hand van een praktijkcasus. Op basis van een aantal discussievragen zal ingegaan worden op de betekenis van de ontwikkelingen voor de deelnemers.

In een aantal vervolgsessies zullen diverse topics uit de masterclass Information, Technology & Control essentials worden uitgediept. Alle sessies omvatten een theoretische inleiding en een illustratieve casus aan de hand waarvan het thema besproken en bediscussieerd wordt. 

Vrijdag 27 september 2019 (09.00 - 13.00) - Data governance en de rol van finance

Tijdens deze sessie zal vooral worden ingegaan op de rollen en verantwoordelijkheden met betrekking tot data governance in het algemeen en in het bijzonder op de rol van de financiële functie. Tevens zal ingegaan worden op de relevante stappen in het governance proces en de mogelijkheden van integratie in de organisatie. Specifiek wordt ingegaan op voor- en nadelen van een meer hiërarchische of juist een coöperatieve benadering ter ondersteuning van bedrijfseconomische besluitvorming en verantwoording in een grotere organisatie. 

Vrijdag 11 oktober 2019 (13.00 - 17.00) - Control unbiased (behavioural risk management

Tijdens deze sessie zal vooral worden ingegaan op methoden en technieken ten behoeve van het identificeren en vaststellen van IT-gerelateerde risico's en daarbij optredende vormen van bias. Naast bewustwording zal ook aandacht gegeven worden om de invloed van bias te verminderen. 

Vrijdag 25 oktober 2019 (13.00 - 17.00) - Interne controle met de nieuwe IT

Tijdens deze sessie wordt dieper ingegaan op de mogelijkheden om IT slim in te zetten bij de beheersing van risico's rond de kwaliteit van data. Het gaat hierbij lang niet alleen meer om financiële data. Ingegaan zal worden op o.a. de inzet van Data Mining, Analytics, Blockchain, Machine Learning, Artificiële Intelligentie. Er zal niet alleen worden ingegaan op de mogelijkheden, maar ook de randvoorwaarden en beperkingen van de nieuwe methoden en technieken. 

Vrijdag 15 november 2019 (13.00 - 17.00) - Compliance versus control met data, een ethisch vraagstuk

Centraal in deze sessie staat een vraagstuk waar veel organisaties mee worstelen: er is data in toenemende mate beschikbaar en dat biedt interessante mogelijkheden tot het verkrijgen van nieuwe inzichten, maar tegelijkertijd zijn er wettelijke bepalingen (w.o. AVG) die dit gebruik hinderen, beperken, of zelfs onmogelijk maken. In de sessie worden belangrijke wettelijke bepalingen behandeld maar tevens handreikingen gedaan om niet slechts compliant maar ook 'in control' te zijn. 

Vrijdag 29 november 2019 (13.00 - 17.00) - Control van IT-kosten

In deze sessie wordt dieper ingegaan op de beheersing van de kosten van IT. Bij de investering en het gebruik van IT lijkt het soms vooral te gaan om het realiseren van kostenvoordelen, o.a. door het vervangen van menselijke arbeid door goedkopere geautomatiseerde systemen. Andere aspecten raken hierbij nog wel eens onderbelicht, zoals de mogelijkheid om klanttevredenheid te verhogen en klachten te verminderen. Zulke aspecten worden soms niet goed meegenomen in business cases die onderliggend aan investeringsbesluiten worden gemaakt. 

Vrijdag 13 december 2019 (13.00 - 17.00) - Change- en projectmanagement voor de finance function

Het goed inspelen op IT-trends en het realiseren van de beoogde voordelen betekent niet alleen investeren in nieuwe technologie, maar vraagt ook aanpassingen in de functie en taken van medewerkers, ook bij Finance. Deze aanpassingen, die soms beperkt blijven tot extra trainingen maar soms ook leiden tot om- en bijscholing en uitstroom, kunnen slechts goed worden doorgevoerd met de inzet van beginselen van change- en projectmanagement. 

Voorbereiding

Van de deelnemers wordt enige voorbereiding verwacht in de vorm van het inlezen van enkele artikelen en een casus.