Controllersopleiding (Executive master in Finance & Control)


Waarom aan de VU?

  • Expertpanel beoordeelt VU-opleiding als enige Controllersopleiding in Nederland met "Goed" en kwalificeert de opleiding als trendsettend.
 
  • Studenten waarderen de opleiding met 8,5.
 
  • De controllersopleiding van de VU onderscheidt zich enerzijds door veel aandacht voor digitalisering en business analytics en anderzijds door zich te richten op controllers werkzaam in concernorganisaties en consultants die concernorganisaties adviseren. Onder concernorganisaties verstaan wij grote, vaak internationaal georiënteerde ondernemingen en vergelijkbare economische samenwerkingsverbanden, bestaande uit verschillende divisies of business units. De op dit gebied aanwezige expertise van het docentencorps maakt het mogelijk hieraan een hoogstande professionele, 'state of the art' invulling te geven. De opleiding is gebouwd op cases en best practices van dit type organisatie.


    Concernonderdelen functioneren tegelijkertijd zelfstandig én onder gemeenschappelijke leiding van de concerntop. Hierdoor ontstaat een besturingsdilemma: wie is waarvoor verantwoordelijk? Dit dilemma wordt opgelost door afspraken te maken over verantwoordelijkheden van de concerntop enerzijds en de concernonderdelen anderzijds. Dergelijke afspraken hebben betrekking op beleidsterreinen als strategie, organisatiestructuur, personeel, inkoop en financiering, planning & control.

    Controllers werkzaam in concerns krijgen te maken met dit besturingsdilemma. Dit komt onder andere tot uitdrukking in de keuzes die het concern maakt ten aanzien van de aansturing- en verantwoordingsrelaties van controllers op concernonderdeelniveau: de hiërarchische relatie met het management van het concernonderdeel of de hiërarchische relatie met concerncontrol. Ook uit dit zich in het spanningsveld tussen de concerntop en het concernonderdeelniveau.

    Dit spanningsveld is typerend voor het werkveld van controllers werkzaam in concerns. De VU richt zich specifiek op controllers die met dit spanningsveld te maken hebben en onderscheidt zich daarmee van andere controllersopleidingen.