Compliance & Integriteit Management


De opleiding bestaat uit vier blokken, elk van circa twaalf collegedagen. Ieder blok wordt afgesloten met een schriftelijk tentamen en een essay. Er wordt daarnaast veel zelfstudie van u verwacht, gemiddeld zo’n 12 a 14 uur per week. De totale studiebelasting bedraagt zo’n 1.680 uur (60 ECTS).

Plenaire behandeling en schriftelijke tentamens
Ieder blok sluit u af met een schriftelijk tentamen. Om de opleiding te voltooien, is het nodig dat u de tentamens met voldoende resultaat afrondt. De tentamens verwijzen terug naar de stof die in de voorgaande colleges van het blok behandeld is, inclusief de literatuur die u zelfstandig heeft moeten bestuderen. De totale studielast van de plenaire colleges en de afsluitende schriftelijke tentamens bedraagt zo'n 1.260 uur (45 ECTS).

Afsluitende essays
Tijdens ieder blok schrijft u een essay. Om de opleiding te voltooien, is het nodig dat u de essays met voldoende resultaat afrondt. De totale studielast van de essays bedraagt ongeveer 100 uur per essay, in totaal 15 ECTS over de opleiding heen.

Inhoud van de vier blokken

Blok 1: Mens & Menselijk Gedrag
In dit eerste blok leren studenten compliance- en integriteitsrisico's, zoals belangenconflicten, bribery & corruption en fraude te onderkennen en de essentie van die risico's te doorgronden. Cultuur en gedrag kunnen op zichzelf een voedingsbodem vormen voor het ontstaan of escaleren van compliance- en integriteitsrisico's. We gebruiken managementtheorieën om te analyseren hoe een compliance- en integriteitgerichte organisatiecultuur opgebouwd wordt en hoe zij compliance aan de organisatie kunnen 'verkopen'. Studenten krijgen inzicht in het identificeren van (knelpunten in) cultuur en gedrag en mogelijke interventies hierop.

Blok 2: Organisaties & Risicomanagement
In dit tweede blok krijgen de studenten colleges op het gebied van de basics van risicomanagement (o.a. COSO ERM Integrated Framework), Corporate Governance (o.a. Governance codes), inrichten van organisatie aan de hand van management frameworks en typologieën (o.a. Tolmodel en Levers of Control), monitoring, reporting en auditing (op basis van de Controleleer voor externe en interne accountants).

Verder leren studenten compliance- en integriteitsrisico's te beschouwen en te hanteren in het licht van het inrichten van organisaties en risicomanagement ten aanzien van strategische en operationele doelen. Uitgangspunt is dat compliance en integriteit onderdeel zijn van een in de bedrijfsvoering geïntegreerd risicomanagement van de organisatie: inschatten van risico's, formuleren van beleid, interne beheersing (inclusief monitoring), afleggen van interne en externe verantwoording en interne en externe auditing.

In dit semester wordt ook de samenhang tussen risicomanagement, corporate governance en cultuur van de organisatie behandeld.

Blok 3: Regulering, Toezicht en Handhaving
In dit blok vormen de cyclus van regulering, toezicht en vervolgens handhaving de rode draad. Uitgangspunt is dat bij vraagstukken over ordening van de maatschappij er eerst zal worden gebruikgemaakt van regulering (d.m.v. wet- en regelgeving), hierop vervolgens toezicht zal worden gehouden en, mocht dit niet (goed genoeg) werken, er gehandhaafd zal gaan worden. Ingegaan wordt op het waarom van reguleren (theoretisch kader) vooral vanuit economisch perspectief en vervolgens komt het toezicht aan de orde in de meest brede zin. Vragen als wat is toezicht (bijv. markttoezicht), waarom is er toezicht en welke zijn de strategieën die toezichthouders hanteren zullen aan de orde komen. Een afgeleid themacollege hiervan zal ingaan op het nog vrij nieuwe toezicht op gedrag en cultuur zoals dat door De Nederlandsche Bank maar ook de Autoriteit Financiële Markten wordt uitgeoefend. Als sluitstuk zal handhaving aan de orde komen. Hierbij zal ingegaan worden op de theoretische basis van handhaving (o.a. vanuit criminologisch perspectief) maar ook handhaving in de praktijk door markttoezichthouders en publieke toezichthouders.


Blok 4: Data & Technologie
In dit blok wordt ingegaan op de rol van data, modellen en technologie. Uitgangspunt is dat deze een tweeledige rol hebben: enerzijds bieden deze instrumenten om de organisatie beter te doorgronden, anderzijds zijn ze zelf onderhevig aan compliance- en integriteitsrisico's.

De normale bedrijfsvoering genereert een rijkdom aan data. Studenten krijgen inzicht in de relevante juridische, organisatorische, technologische en ethische aspecten bij deze data. Het gebruik van data is gebonden aan wet- en regelgeving. Ook is een gedegen technologische en organisatorische infrastructuur nodig om op gepaste wijze met deze gegevens om te gaan. Ten slotte moet deze data altijd in de juiste context gezien worden, rekening houdend met de organisatiecultuur en gestelde normenkaders.

Modellen helpen organisaties om beslissingen te nemen en processen te automatiseren. Deze modellen hebben zodoende significante impact op de manier waarop de organisatie zich verhoudt tot haar stakeholders. Studenten krijgen inzicht in de fundamenten van modelbouw en -controle met een nadruk op integriteitsprincipes. Daarnaast wordt ingegaan op hoe modellen helpen om compliance- en integriteitrisico's structureel te identificeren, zoals in het thematische college Financial Economic Crime.

Afsluitend volgt een college Acteren op/met C-level (boardroom dynamics) waarin de opgedane kennis ingezet wordt in een gesimuleerd gesprek met bestuurders/boarddirectors.

Roosters

Leergang XV (2019 - 2021)

Collegeroosters (concept) van alle blokken:

Totaalrooster Leergang XV (najaar 2019 - voorjaar 2021)

 

Canvas

Tijdens de opleiding zal gebruik worden gemaakt van een Digitale Leeromgeving, 'Canvas' genaamd.

Locatie

De colleges worden gegeven op de Vrije Universiteit in zalen van het Agora-complex. Het adres is: De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam. 

De universiteit is zowel met de auto als met het openbaar vervoer goed te bereiken. Let op: parkeerplaatsen zijn op bepaalde tijdstippen beperkt; kosten zijn voor eigen rekening. Meer informatie omtrent bereikbaarheid en parkeren vindt u hier.