Compliance & Integriteit Management


De opleiding bestaat uit vier blokken. Blok 1 t/m 3 omvatten elk circa twaalf collegedagen. Er wordt daarnaast veel zelfstudie van u verwacht, gemiddeld zo’n 8 uur per week. De totale studiebelasting bedraagt zo’n 1.000 uur (35 ECTS).

Eerste drie blokken
De eerste drie blokken sluit u af met een schriftelijk tentamen, na elk blok één. Om de opleiding te voltooien, is het nodig dat u de tentamens met voldoende resultaat afrondt. 

Vierde blok: eindscriptie
In het vierde blok ligt de nadruk op het schrijven van de eindscriptie.

Inhoud van de vier blokken

Blok 1: Mens & Menselijk Gedrag
In dit eerste semester leren studenten compliance- en integriteitsrisico's, zoals belangenconflicten, bribery & corruption en fraude te onderkennen en de essentie van die risico's te doorgronden.
Cultuur en gedrag kunnen op zichzelf een voedingsbodem vormen voor het ontstaan of escaleren van compliance- en integriteitsrisico's. We gebruiken managementtheorieën om te analyseren hoe een compliance- en integriteitgerichte organisatiecultuur opgebouwd wordt en hoe zij compliance aan de organisatie kunnen 'verkopen'. Studenten krijgen inzicht in het identificeren van (knelpunten in) cultuur en gedrag en mogelijke interventies hierop.

Blok 2: Organisaties & Risicomanagement
In dit tweede semester krijgen de studenten colleges op gebied van de basics van risicomanagement (o.a. COSO ERM Integrated Framework), Corporate Governance (o.a. Governance codes), inrichten van organisatie aan de hand van management frameworks en typologieën (o.a. Tolmodel en Levers of Control), monitoring, reporting en auditing (op basis van de Controleleer voor externe en interne accountants).
Daarnaast worden ook enkele thematische colleges verzorgd, waaronder stakeholder- en reputatiemanagement en board room dynamics.
Verder leren studenten compliance- en integriteitsrisico's te beschouwen en te hanteren in het licht van het inrichten van organisaties en risicomanagement ten aanzien van strategische en operationele doelen.
Uitgangspunt is dat compliance en integriteit onderdeel zijn van een in de bedrijfsvoering geïntegreerd risicomanagement van de organisatie: inschatten van risico's, formuleren van beleid, interne beheersing (inclusief monitoring), afleggen van interne en externe verantwoording en interne en externe auditing.
In dit semester wordt ook de samenhang tussen risicomanagement, corporate governance en cultuur van de organisatie behandeld.

Blok 3: Regulering, Toezicht en Handhaving
In dit blok vormen de cyclus van regulering, toezicht en vervolgens handhaving de rode draad. Uitgangspunt is dat bij vraagstukken over ordening van de maatschappij er eerst gebruik gemaakt zal worden van regulering (d.m.v. wet- en regelgeving), hierop vervolgens toezicht zal worden gehouden en, mocht dit niet (goed genoeg) werken, er gehandhaafd zal gaan worden. Ingegaan wordt op het waarom van reguleren (theoretisch kader) vooral vanuit economisch perspectief en vervolgens komt het toezicht aan de orde in de meest brede zin. Vragen als wat is toezicht (bv markttoezicht), waarom is er toezicht en welke zijn de strategieën die toezichthouders hanteren zullen aan de orde komen. Een afgeleid themacollege hiervan zal ingaan op het nog vrij nieuwe toezicht op gedrag en cultuur zoals dat door De Nederlandsche Bank maar ook de AFM wordt uitgeoefend. Als sluitstuk zal handhaving aan de orde komen. Hierbij zal ingegaan worden op de theoretische basis van handhaving (o.a. vanuit criminologisch perspectief) maar ook handhaving in de praktijk door markttoezichthouders en publieke toezichthouders. Het
Het college inleiding toezicht wet- en regelgeving (inclusief de Wft) zal om pragmatische reden gegeven worden in blok 2 als overgang naar blok 3. In blok 3 worden aan het einde een vijftal colleges gegeven die gewijd zijn aan thema’s die samenhangen met de geschetste cyclus, capita selecta genoemd.

Blok 4: scriptie en actualiteit
De kennis die u in de eerste drie blokken heeft opgedaan vormt de springplank naar een gedetailleerd onderzoek: de eindscriptie. U doet – onder begeleiding van een deskundige scriptiebegeleider – onderzoek naar een onderwerp naar keuze binnen compliance en integriteit. U kunt colleges volgen waarin u wordt geholpen een wetenschappelijk verantwoord onderzoeksproject uit te voeren (deze vinden deels al in Blok 2 en 3 plaats). Op verschillende momenten presenteert u de vorderingen van uw onderzoek.

Roosters

Leergang XIV (2018 - 2020)

Collegeroosters (concept) van alle blokken:

Rooster najaar 2018
Rooster voorjaar 2019
Rooster najaar 2019

Canvas

Tijdens de opleiding zal gebruik worden gemaakt van een Digitale Leeromgeving, 'Canvas' genaamd.

Locatie

De colleges worden gegeven op de Vrije Universiteit in zalen van het Agora-complex. Het adres is: De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam. 

De universiteit is zowel met de auto als met het openbaar vervoer goed te bereiken. Let op: parkeerplaatsen zijn op bepaalde tijdstippen beperkt; kosten zijn voor eigen rekening. Meer informatie omtrent bereikbaarheid en parkeren vindt u hier.