Compliance & Integriteit Management


Compliance & Integriteit Management

We bieden een 2 jaar durende uitdagende postgraduate opleiding op het gebied van Compliance en Integriteit.

Visie op Compliance & Integriteit Management

Compliance & Integriteit ManagementOp de Vrije Universiteit wordt Compliance & Integriteit Management gezien als een jonge discipline die opereert op het raakvlak van bedrijfsethiek en risicobeheersing. Compliance houdt zich bezig met processen en gedrag (in de markt, binnen de onderneming, bij de toezichthouder, van het individu) die gericht zijn op het verminderen van de risico's (legale, financiële, reputatie risico's) die voortvloeien uit de aantasting van (internationale) wet- en regelgeving, bedrijfsnormen en maatschappelijke normen.

Een integere organisatie werkt

Steeds meer bedrijven zien de noodzaak om als organisatie zichtbaar en aantoonbaar compliant en integer te zijn. Schandalen in uiteenlopende sectoren tonen immers keer op keer aan hoe groot de gevolgen kunnen zijn van normafwijkend gedrag. Het vertrouwen in (vooral financiële) bedrijven daalde en alles wijst erop dat compliance en integriteit veel sterker verankerd moeten worden binnen organisaties.

Daarbij gaat compliance allang niet meer alleen om het voldoen aan wet- en regelgeving. Daar neemt de maatschappij eenvoudigweg geen genoegen meer mee.
Tegenwoordig wordt van bedrijven verwacht dat zij bij hun handelen rekening houden met alle stakeholders: klanten, medewerkers, aandeelhouders en bijvoorbeeld ook het milieu.

Compliance en integriteit zijn bovendien allang niet meer alleen van toepassing op financiële instellingen. Ook bedrijven buiten de financiële sector begrijpen hoe belangrijk het is een organisatie te creëren die compliant en integer is. Als compliance en integriteit goed in de organisatie en de commerciële processen zijn geïntegreerd, verbetert de dienstverlening. Het draagt bij aan een betere klantrelatie en versterkt de reputatie.

Maar hoe formuleer je dan een visie op compliance en integriteit? En hoe vertaal je die visie door in beleid? Duidelijk is dat een eendimensionale kijk niet voldoet.
Bij compliancevraagstukken speelt bijvoorbeeld niet alleen het juridische perspectief een rol, maar ook ethiek en risicobenadering. Daarom benadert de Postgraduate opleiding Compliance & Integriteit Management deze vraagstukken vanuit een multidisciplinair perspectief en op managementniveau, zonder te verzanden in de kleine details.

Wilt u als senior professional compliance- en integriteitactiviteiten structureren en positioneren in uw organisatie? Dan voorziet de opleiding Compliance & Integriteit Management u van de benodigde kennis en vaardigheden.

Nadat u de opleiding heeft afgerond bent u in staat om:

  • compliance- en integriteitvraagstukken multidisciplinair te benaderen;
  • het compliancelandschap van een organisatie in kaart te brengen, inclusief de (inter)nationale toezichtmechanismen die op de organisatie van toepassing zijn;
  • de belangrijkste kenmerken van compliance- en integriteitbeleid te benoemen;
  • zelfstandig compliance- en integriteitbeleid voor een organisatie te formuleren en dit in een organisatie te verankeren;
  • betrouwbare en onderbouwde inschattingen te maken van compliance- en integriteitrisico’s en deze te prioriteren;
  • adequate beheersmaatregelen te koppelen aan compliance- en integriteitrisico’s;
  • compliance- en integriteitaspecten te verankeren in monitoring- en auditingprocessen, evenals de in- en externe verantwoording daarover (corporate governance);
  • (knelpunten in) cultuur en gedrag ten aanzien van compliance en integriteit te identificeren en interventiemogelijkheden hiervoor te definiëren;
  • het bovenstaande toe te passen op uw eigen werkomgeving, en op andere bedrijven en sectoren, in een nationale en internationale context;
  • het bovenstaande toe te passen in een wetenschappelijke onderzoeksetting (de eindscriptie).

Diploma VU Certified Executive Compliance & Integrity Manager (ECIM)

Nadat u alle examenonderdelen van de opleiding heeft afgerond, ontvangt u het academische diploma VU Certified Executive Compliance & Integrity Manager (ECIM). Onze opleiding is niét geaccrediteerd door de NVAO en geeft dus géén recht op de door de wet beschermde titel Master of Science (MSc). 

Deze opleiding is geaccrediteerd door Holland Quaestor, de vereniging van en voor trustkantoren in Nederland.

Wij zijn voornemens om een register in te richten voor de alumni die na 1 september 2017 afstuderen. Zodra hier meer over bekend is, zal dat op deze plek verschijnen.

Alumni die voor 1 september 2017 zijn afgestudeerd zijn opgenomen in het Register EMoC

Nederlands
€ 16.775,- voor de gehele opleiding in 2018 (moet voor 2019 nog vastgesteld worden)
Eind augustus of begin september (afhankelijk van schoolvakanties)
Deeltijd
Economie, Recht en Bestuur