Compliance & Integriteit ManagementCompliance & Integriteit Management aan de Vrije Universiteit te Amsterdam

Compliance & Integriteit ManagementOp de Vrije Universiteit wordt Compliance & Integriteit Management gezien als een jonge discipline die opereert op het raakvlak van bedrijfsethiek en risicobeheersing. Compliance houdt zich bezig met processen en gedrag (in de markt, binnen de onderneming, bij de toezichthouder, van het individu) die gericht zijn op het verminderen van de risico's (juridische-, financiële-, reputatierisico's) die voortvloeien uit de aantasting van (internationale) wet- en regelgeving, bedrijfsnormen en maatschappelijke normen.

CIM is een uitdagende postgraduate opleiding die 2 jaar lang duurt.

Een integere organisatie werkt

Steeds meer bedrijven zien de noodzaak om als organisatie zichtbaar en aantoonbaar compliant en integer te zijn. Schandalen in uiteenlopende sectoren tonen immers keer op keer aan hoe groot de gevolgen kunnen zijn van normafwijkend gedrag. Het vertrouwen in (vooral financiële) bedrijven daalde en alles wijst erop dat compliance en integriteit veel sterker verankerd moeten worden binnen organisaties.

Daarbij gaat compliance al lang niet meer alleen om het voldoen aan wet- en regelgeving. Daar neemt de maatschappij eenvoudigweg geen genoegen meer mee. Tegenwoordig wordt van bedrijven verwacht dat zij bij hun handelen rekening houden met alle stakeholders: klanten, medewerkers, aandeelhouders en bijvoorbeeld ook het milieu.

VEILIGHEIDSGORDEL TEGEN RISICO'S VAN BUITENAF EN VAN BINNENUIT
Compliance is de veiligheidsgordel van de organisatie. Het beschermt de organisatie tegen risico's van buitenaf, maar ook de risico's van binnenuit door gedrag van medewerkers (integriteit). Compliance kun je niet gelijkstellen aan wet- en regelgeving. Dat is enerzijds te breed, omdat lang niet alle wet- en regelgeving onder compliance dient te vallen. Anderzijds te beperkt, omdat compliance niet alleen naar de wet- en regelgeving kijkt, maar ook naar de interne gedragsnormen en afspraken die de organisatie zichzelf heeft opgelegd, zonder daartoe wettelijk verplicht te zijn. Compliance gaat in feite over het veilig behalen van de kerndoelstellingen van de organisatie. Het betreft onderwerpen die direct of indirect de "license to operate" van de organisatie kunnen aantasten.

Er worden steeds meer eisen gesteld aan organisaties. En de organisaties leggen zichzelf ook integriteitsnormen op om de risico's - die we de laatste jaren vaak hebben mogen aanschouwen - te mitigeren. In dit veranderende landschap wordt steeds meer gevraagd van de Compliance Officer. Technologische ondersteuning is noodzakelijk om hier het hoofd aan te bieden. Daarnaast verandert de technologie in snel tempo: wat tot voor kort onmogelijk was, is nu realiteit. De Compliance Officer hoeft niet per se de technologie te beheersen, maar hij/zij moet weten welke technologie beschikbaar is en hoe deze gepast kan worden ingezet ten behoeve van Compliance en Integriteit Management.

VISIE & BELEID VANUIT EEN MULTIDISCIPLINAIR PERSPECTIEF
Maar hoe formuleer je dan een visie op compliance en integriteit? En hoe vertaal je die visie door in beleid? Duidelijk is dat een eendimensionale kijk niet voldoet. Bij compliancevraagstukken speelt bijvoorbeeld niet alleen het juridische perspectief een rol, maar ook technologie, ethiek en risicobenadering. Daarom benadert de postgraduate opleiding Compliance & Integriteit Management deze vraagstukken vanuit een multidisciplinair perspectief en op managementniveau, zonder te verzanden in de kleine details.

Wilt u als senior professional compliance- en integriteitactiviteiten structureren en positioneren in uw organisatie? Dan voorziet de opleiding Compliance & Integriteit Management u van de benodigde kennis en vaardigheden.

Nadat u de opleiding heeft afgerond, bent u in staat om:

 • compliance- en integriteitvraagstukken multidisciplinair te benaderen;
 • het compliancelandschap van een organisatie in kaart te brengen, inclusief de (inter)nationale toezichtmechanismen die op de organisatie van toepassing zijn;
 • de belangrijkste kenmerken van compliance- en integriteitbeleid te benoemen;
 • zelfstandig compliance- en integriteitbeleid voor een organisatie te formuleren en dit in een organisatie te verankeren;
 • betrouwbare en onderbouwde inschattingen te maken van compliance- en integriteitrisico’s en deze te prioriteren;
 • adequate beheersingsmaatregelen te koppelen aan compliance- en integriteitrisico’s;
 • compliance- en integriteitsrisico's te identificeren met gebruik van data-analyse en moderne technologische beheersingsmaatregelen;
 • compliance- en integriteitsaspecten te verankeren in monitoring- en auditingprocessen, evenals de in- en externe verantwoording daarover (corporate governance);
 • een data-gedreven kritische discussie mogelijk te maken rond de knelpunten in cultuur en gedrag ten aanzien van compliance en integriteit en interventiemogelijkheden hiervoor te definiëren;
 • vast te stellen in hoeverre de binnen de organisatie voorgestelde modellen en afstelling van tooling aanvaardbaar zijn overeenkomstig wet- en regelgeving alsmede de waarden en normen van de organisatie;
 • het bovenstaande toe te passen op uw eigen werkomgeving, en op andere bedrijven en sectoren, in een nationale en internationale context;
 • het bovenstaande toe te passen in een wetenschappelijke onderzoeksetting (de essays).

Accreditatie / Certificering / Titel

Nadat u alle examenonderdelen van de opleiding heeft afgerond, ontvangt u het diploma Certified Executive Compliance & Integrity Manager (ECIM). Deze titel geeft de mogelijkheid tot inschrijving in het ECIM register. Opname in het register geschiedt na toestemming van de afgestudeerde. 

Onze opleiding is:

 • niet geaccrediteerd door de NVAO en geeft dus géén recht op de door de wet beschermde titel Master of Science (MSc);
 • voldoet aan de opleidingsvereiste om u te laten certificeren bij DSI als DSI Compliance Professional. U wordt, na voldoen aan alle vereisten van DSI, opgenomen in het openbaar register van DSI;
 • door Holland Quaestor, de vereniging van en voor trustkantoren in Nederland, aangemerkt als opleiding waarbij het volgen gedeeltelijke vrijstelling puntenverplichting oplevert voor 3 jaar (m.u.v. 2 HQ PE-punten voor actualiteiten). 

 

PE-punten

Het is mogelijk om PE-punten toegekend te krijgen voor het volgen van deze opleiding, 5 PE-punten per gevolgd college. Dit valt onder het Executive Education Programma van de VU. Voor registeraccountants en registercontrollers zijn dit gecertificeerde PE-punten.

Nederlands
€ 17.995,- voor de gehele opleiding in 2019.
De opleiding Compliance & Integriteit Management levert 180 PE-punten op.
Eind augustus of begin september (afhankelijk van schoolvakanties)
Deeltijd
Economie, Recht en Bestuur