Compliance & Integriteit Management


Compliance & Integriteit Management


We bieden een 2 jaar durende uitdagende postgraduate opleiding op het gebied van Compliance en Integriteit.

Visie op Compliance & Integriteit Management

Compliance & Integriteit ManagementOp de Vrije Universiteit wordt Compliance & Integriteit Management gezien als een jonge discipline die opereert op het raakvlak van bedrijfsethiek en risicobeheersing. Compliance houdt zich bezig met processen en gedrag (in de markt, binnen de onderneming, bij de toezichthouder, van het individu) die gericht zijn op het verminderen van de risico's (juridische-, financiële-, reputatierisico's) die voortvloeien uit de aantasting van (internationale) wet- en regelgeving, bedrijfsnormen en maatschappelijke normen.

Een integere organisatie werkt

Steeds meer bedrijven zien de noodzaak om als organisatie zichtbaar en aantoonbaar compliant en integer te zijn. Schandalen in uiteenlopende sectoren tonen immers keer op keer aan hoe groot de gevolgen kunnen zijn van normafwijkend gedrag. Het vertrouwen in (vooral financiële) bedrijven daalde en alles wijst erop dat compliance en integriteit veel sterker verankerd moeten worden binnen organisaties.

Daarbij gaat compliance allang niet meer alleen om het voldoen aan wet- en regelgeving. Daar neemt de maatschappij eenvoudigweg geen genoegen meer mee.
Tegenwoordig wordt van bedrijven verwacht dat zij bij hun handelen rekening houden met alle stakeholders: klanten, medewerkers, aandeelhouders en bijvoorbeeld ook het milieu.

Compliance is de veiligheidsgordel van de organisatie. Het beschermt de organisatie tegen risico's van buitenaf, maar ook de risico's van binnenuit door gedrag van medewerkers (integriteit). Compliance kun je niet gelijkstellen aan wet- en regelgeving. Dat is enerzijds te breed, omdat lang niet alle wet- en regelgeving onder compliance dient te vallen. Anderzijds te beperkt, omdat compliance niet alleen naar de wet- en regelgeving kijkt, maar ook naar de interne gedragsnormen en afspraken die de organisatie zichzelf heeft opgelegd, zonder daartoe wettelijk verplicht te zijn.
Compliance gaat in feite over het veilig behalen van de kerndoelstellingen van de organisatie. Compliance betreft díe onderwerpen die direct of indirect de "license to operate" van de organisatie kunnen aantasten.

Er worden steeds meer eisen gesteld aan organisaties. En de organisaties leggen zichzelf ook integriteitsnormen op om de risico's - die we de laatste jaren vaak hebben mogen aanschouwen - te mitigeren. In dit veranderende landschap wordt steeds meer gevraagd van de Compliance Officer. Technologische ondersteuning is noodzakelijk om hier het hoofd aan te bieden. Daarnaast verandert de technologie in snel tempo: wat tot voor kort onmogelijk was is nu realiteit. De Compliance Officer hoeft niet per se de technologie te beheersen, maar hij/zij moet weten welke technologie beschikbaar is en hoe deze gepast kan worden ingezet ten behoeve van Compliance en Integriteit Management.

Maar hoe formuleer je dan een visie op compliance en integriteit? En hoe vertaal je die visie door in beleid? Duidelijk is dat een eendimensionale kijk niet voldoet.
Bij compliancevraagstukken speelt bijvoorbeeld niet alleen het juridische perspectief een rol, maar ook technologie, ethiek en risicobenadering. Daarom benadert de Postgraduate opleiding Compliance & Integriteit Management deze vraagstukken vanuit een multidisciplinair perspectief en op managementniveau, zonder te verzanden in de kleine details.

Wilt u als senior professional compliance- en integriteitactiviteiten structureren en positioneren in uw organisatie? Dan voorziet de opleiding Compliance & Integriteit Management u van de benodigde kennis en vaardigheden.

Nadat u de opleiding heeft afgerond bent u in staat om:

 • compliance- en integriteitvraagstukken multidisciplinair te benaderen;
 • het compliancelandschap van een organisatie in kaart te brengen, inclusief de (inter)nationale toezichtmechanismen die op de organisatie van toepassing zijn;
 • de belangrijkste kenmerken van compliance- en integriteitbeleid te benoemen;
 • zelfstandig compliance- en integriteitbeleid voor een organisatie te formuleren en dit in een organisatie te verankeren;
 • betrouwbare en onderbouwde inschattingen te maken van compliance- en integriteitrisico’s en deze te prioriteren;
 • adequate beheersingsmaatregelen te koppelen aan compliance- en integriteitrisico’s;
 • compliance- en integriteitsrisico's te identificeren met gebruik van data-analyse en moderne technologische beheersingsmaatregelen;
 • compliance- en integriteitaspecten te verankeren in monitoring- en auditingprocessen, evenals de in- en externe verantwoording daarover (corporate governance);
 • een data-gedreven kritische discussie mogelijk te maken rond de knelpunten in cultuur en gedrag ten aanzien van compliance en integriteit en interventiemogelijkheden hiervoor te definiëren;
 • vast te stellen in hoeverre de binnen de organisatie voorgestelde modellen en afstelling van tooling aanvaardbaar zijn overeenkomstig wet- en regelgeving alsmede de waarden en normen van de organisatie;
 • het bovenstaande toe te passen op uw eigen werkomgeving, en op andere bedrijven en sectoren, in een nationale en internationale context;
 • het bovenstaande toe te passen in een wetenschappelijke onderzoeksetting (de essays).

Diploma VU Certified Executive Compliance & Integrity Manager (ECIM)

Nadat u alle examenonderdelen van de opleiding heeft afgerond, ontvangt u het academische diploma VU Certified Executive Compliance & Integrity Manager (ECIM). Onze opleiding is niét geaccrediteerd door de NVAO en geeft dus géén recht op de door de wet beschermde titel Master of Science (MSc). 
Het Center for Executive Education, waaronder de opleiding valt, is bezig met een internationale accreditatie voor business schools (AACSB).

Alle alumni zijn opgenomen in het Register EMoC

PE-punten

Het is mogelijk om PE-punten toegekend te krijgen voor het volgen van deze opleiding. Dit valt onder het Executive Education Programma van de VU. Voor registeraccountants en registercontrollers zijn dit gecertificeerde PE-punten.

Deze opleiding is geaccrediteerd door Holland Quaestor, de vereniging van en voor trustkantoren in Nederland. U krijgt door het volgen van onze opleiding gedeeltelijke vrijstelling puntenverplichting voor 3 jaar.

Nederlands
€ 17.995,- voor de gehele opleiding in 2019.
De opleiding Compliance & Integriteit Management levert 180 PE-punten op.
Eind augustus of begin september (afhankelijk van schoolvakanties)
Deeltijd
Economie, Recht en Bestuur