Compliance & Integriteit Management


Xuefei Li, group compliance officer bij Aegon, alumnus:
“I wanted to follow the Compliance and Integrity Management program at VU in 2009. It was the only systematic executive program in the field of compliance in The Netherlands that supported my educational goals. But due to my Dutch language standards, I did not have the courage to sign up until 2010. It has not been easy. Professional Dutch and daily Dutch are different. Program coordinators and various teachers have been very helpful. They provided me with additional English literature and extra office hours when requested. I was allowed to write my exam and assignments in English. All of my classmates were very friendly and helpful and we performed well together in our group assignments. In group discussions, very often it was a mixture of English and Dutch. For me, the program was much more than just learning about compliance and integrity management. It is my Dutch lesson. It was my networking session. It has also been my team-working inspiration.”

Tom van de Laar, voorheen advocaat bij CMS, nu Senior manager bij Rabobank, alumnus:
“Als advocaat werd ik steeds vaker geconfronteerd met bedrijven die preventieve maatregelen willen nemen om mogelijke regelgeving en compliance kwesties te identificeren en op te lossen in een zo vroeg mogelijk stadium. Daarnaast stond ik cliënten bij die niet voldeden aan hun verplichtingen, met nadelige gevolgen zoals imagoschade en procedures van dien.
De postgraduate opleiding Compliance & Integriteit Management biedt aanknopingspunten voor deze compliancebehoefte vanuit de praktijk, maar met een wetenschappelijk fundament. Compliance vraagstukken worden behandeld vanuit het perspectief van de (onder toezicht gestelde) onderneming, de compliance officer, de externe adviseur, de toezichthouder en de overige stakeholders. Deze opleiding is daarom erg waardevol voor de dagelijkse praktijk van alle spelers in de compliance keten.”

Arthur de Hart, compliance manager bij Tata Steel Europe, alumnus:
“Als compliance officer in een groot bedrijf ben je meestal een eenling, de luis in de pels van de organisatie. Het is fijn als je dan met anderen kunt sparren. Daarom heb ik met enkele oud-studiegenoten een alumnivereniging opgericht die nu een paar jaar actief is. 
Mijn ideaal is dat over enkele jaren alle studenten en oud-studenten Compliance & Integriteit Management elkaar kennen, dat we kennis uitwisselen via onze LinkedIn-kennisgroep of op bijeenkomsten en events van de alumnivereniging: een stimulerend netwerk voor het vakgebied.
In 2011 is het Register EMoC opgericht: de titel Executive Master of Compliance (EMoC) wordt toegekend aan alle alumni van de opleiding. Registeraccountants bestaan al, registercontrollers ook. Inmiddels is er de gecertificeerde titel EMoC. Zodat je weet: die is betrouwbaar.”

Wiel Meessen, medewerker klantbehandeling Belastingdienst/Douane, alumnus:
“Overheidsbreed wordt samen met het bedrijfsleven gezocht naar mogelijkheden om het toezicht op een andere manier dan voorheen te benaderen. Begrippen als horizontaal toezicht, gedragsbeïnvloeding en gerechtvaardigd vertrouwen komen hierbij om de hoek kijken. Hoe bereik je nu compliant gedrag? Wat komt daar allemaal bij kijken? Omdat ik als toezichthouder een serieuze gesprekspartner wil zijn voor het bedrijfsleven gaf deze opleiding mij handvatten. Verschillende gebieden werden in de colleges vanuit een breed perspectief aangevlogen. Het merendeel van mijn medestudenten werkte juist niet bij de overheid. Ik ervoer het als zeer leerzaam om in een niet dagelijkse omgeving hun ervaringen over compliance te horen. En dat is wel even breder dan alleen nationaal overheidstoezicht. Leuk vond ik dat we uit alle windstreken kwamen. Van Groningen tot Susteren. O ja, ook alle leeftijdscategorieën waren vertegenwoordigd.”

Han Pret, senior inspecteur van de inspectie leefomgeving en transport, alumnus:
"Quote Sylvie Bleker (directeur van de postgraduate opleiding Compliance & Integriteit Management): 'Het meest elementaire element van compliance is nadenken!'
Nadenken sluit aan bij mijn levensfilosofie. De docenten van de opleiding hebben mij geïnspireerd en uitgedaagd om met een  'compliance bril' de wereld in te kijken. Verder kijken dan wat je denkt te zien en vragen durven te stellen over wat je ziet. Door het volgen van colleges, lezen van wetenschappelijke artikelen en discussies voeren met medestudenten heb ik nieuwe inzichten opgedaan en een steeds completer beeld gekregen van compliance. Het perspectief als toezichthouder kende ik al, het perspectief vanuit het bedrijf heb ik ontwikkeld. Het geleerde pas ik dagelijks toe in mijn functie als toezichthouder en medeontwikkelaar van horizontaal toezicht.
Als Rijkstoezichthouder kom ik bij de meest uiteenlopende bedrijven en organisaties (ziekenhuizen, universiteiten, drinkwaterbedrijven, waterschappen, bouwbedrijven, hotelketens, importeurs van auto's, bouwmaterialen producenten etc.). Veel van deze organisaties zijn nog niet volledig 'in control' door het niet systematisch borgen van de naleving van essentiële wet- en regelgeving. In mijn scriptie leg ik ondemeer uit op welke manier een organisatie compliance kan inrichten. Op verzoek van een aantal van deze organisaties heb ik een kopie van mijn scriptie achtergelaten".

Hadewych Padt, senior compliance officer bij ABN Amro Bank N.V., alumnus:
"De financiële crisis en de vele schandalen de afgelopen jaren hebben tot gevolg gehad dat gedrag en cultuur binnen organisaties steeds meer onder de aandacht is gekomen van toezichthouders zowel in Nederland als internationaal. De toezichthouders zien hierin een rol voor de Compliancefunctie.
Onze compliance organisatie onderschrijft deze rol voor de Compliancefunctie op het gebied van gedrag en cultuur en daarom is onze compliance organisatie onlangs omgedoopt tot 'Compliance & Conduct'. De opleiding Compliance & Integriteit Management sluit hier perfect op aan, aangezien niet alleen naar de ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving gekeken wordt, maar ook gekeken wordt naar de ontwikkelingen op gedragswetenschappelijk gebied en de invloed van gedrag op de cultuur binnen organisaties.
Dit brede kader van de opleiding heft mij veel nieuwe inzichten gegeven, met name op het gedragswetenschappelijk vlak. Erg interessant onderwerp en in mijn ogen onlosmakelijk verbonden met de Compliancefunctie. Wellicht dat ik na deze opleiding nog eens Gedragswetenschappen ga studeren, maar eerst deze opleiding maar eens succesvol afronden!"